ابن رشد

یوحنا قمیر یاسین شکرانی کتاب پارسه چاپ اول: ‪176 ،1395‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب »ابن رشد« به قلم یوحنا قمیر و با ترجمۀ یاسین شکرانی، متعلق به مجموعۀ »فیلسوفان مسلمان« است. قمیر نه تن از متفکران مسلمان را انتخاب کرده و دربارۀ زندگی و آرای آنها نگاشته است. مباحث اصلی این کتاب را میتوان به دو بخش تفکیک کرد. بخش نخست گزارشی از زندگی و شرح حال ابنرشد و شخصیت علمی، اخالقی، دینی و سیاسی اوست و بخش دوم روایتی از تألیفات ابنرشد دربارۀ موضوعاتی مانند فلسفه، شریعت و ظاهر و باطن دین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.