دستینه )هندبوک( روان شناسی و معنویت آکسفورد

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

حوزهها و موضوعات و مسائل مشترک و همگن میان علم روانشناسی به مثابه یک دانش جدید و معنویت دینی به عنوان تجربههای بسیار کهن بشری بسیار زیاد و متنوع است. در عین حال نقاط نامشترک یا اختالفی نیز در میان این دو اندک نیست و ما با ناباورانی نیز رو به رو هستیم که معتقدند دین و دنیای جدید و علوم جدید، هیچ نسبت و ارتباطی با یک دیگر ندارند و کسانی که در این زمینهها میکوشند، به اصطالح آب در هاون میکوبند. اما این گروه در اقلیتاند و هر روز و هر روز بر تعداد کسانی که از طریق روانشناسی مدرن به پژوهشهای دینی میپردازند یا کسانی که برای درک بهتر دین و غنا بخشیدن به اعتقادات خود از روانشناسی نیز بهره می گیرند، افزوده میشود. در واقع نیازی مشترک دینداران و دانشوران عرصه علم روانشناسی را به یک دیگر پیوند زده است. این پیوند شامل موضوعات بسیار زیادی در عرصه علم روانشناسی مدرن شده که به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با مطالعات دینی و دین پژوهی است. تنوع تألیفات و مباحث و موضوعات حوزه وسیعی از اصطالحات را در این محیط مشترک دین و روانشناسی پدید آورده که نیاز به منابع آکادمیک و علمی و شیوههای جدید را برای محققان دامن زده است.

کتاب "دستینه )هندبوک( روانشناسی و معنویت آکسفورد" با توجه به همین نیازها و در پاسخ به پژوهشگرانی که در این حوزه مشغول تحقیق و تفحص میباشند تهیه شده و در نوع خود یکی از آثار بسیار پرکاربرد و دقیق محسوب میشود. نویسنده این کتاب، خانم لیسا جی. میلر، که در حدود بیست سال در این حوزه کاوش و تحقیق کرده است، حاصل بحثها و پژوهشهای خود را در "دستینه )هندبوک( روانشناسی و معنویت آکسفورد" گرد آورده و چنان که نوشته است، این کتاب کوششی است برای سر انجام بخشیدن به مطالعاتی که در اثر پراکندگی منابع و فقدان اطالعات موثق، همواره با سوءتفاهم همراه بوده است. این کتاب در نوع خود اثری جالب و ممتاز به حساب میآید و میتواند پژوهشگران، دانشجویان، استادان و عالقهمندان بسیاری را به کار آید و راهنمایی کند.

مدخلهای این کتاب به دقت برگزیده شده و درباره هر یک هم توضیحات تاریخی ارائه گردیده و هم مهمترین تعریفات کالسیک به دقت گزینش شده است تا خواننده بتواند موضوع را با دقت و اعتبار علمی و آکادمیک مورد توجه قرار دهد. عالوه بر این، منابع معتبر و مهم نیز معرفی شده و اصطالحات و تعاریف با تکیه به این منابع تحریر و تألیف شده است. این کتاب در 656 صفحه نوشته و در سال 2013 در موسسه چاپ و نشر دانشگاه آکسفورد منتشر و راهی بازار شده است.

‪by Lisa J. Miller‬ ‪Publisher: Oxford University Press‬ ‪The Oxford Handbook of‬ ‪Psychology and Spirituality‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.