گزارش سمينارها

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

اندیشه سیاسی معاصر در دانشگاه کمبریج

دانشگاه کمبریج در بسیاری از زمینههای فکری در عرصه سیاست همواره پیشگام بوده و تعداد زیادی از رهبران برجسته سیاسی در انگلستان و آمریکا و اروپا و استرالیا، از دل این دانشگاه بیرون آمده و فارغ التحصیل شدهاند. گاهی اوقات سخنرانیها و سمینارهای این دانشگاه تأثیر عظیمی بر فکر سیاسی جهان نهاده است که از معروفترین آنها سخنرانی آرنولد توین بی در 1918 و سخنرانی وینستون چرچیل در واپسین سالهای جنگ جهانی دوم و سخنرانیهای سر آیزایا برلین و کارل ریموند پوپر در این دانشگاه است. به یک معنا، اندیشه سیاسی کالسیک در قرن بیستم مرهون کمبریج است اما اینک وضعیت تفاوت کرده و این مرجعیت سیاسی به دانشگاه کلمبیا و ام آی تی و حتی به برخی دانشگاه های آلمان و فرانسه انتقال یافته است. اینک در عصر سیاسی تازهای که پس از یازده سپتامبر 2001 در سپهر بین المللی خودنمایی میکند، باز هم دانشگاه کمبریج سعی میکند خود را به عنوان پیشاتز حفظ کند. به همین دلیل چهار سمینار سیاسی با موضوعات و تعاریفی بسیار جذاب در نظر گرفته شده که طی چهار هفته برگزار شد.

این سمینارها از تاریخ بیستم ژانویه تا روز سوم مارس ادامه داشت. در این جا به صورت اجمالی و بسیار فشرده این سمینارها را از نظر میگذرانیم.

خاستگاه های جامعه شناختی جنبش های سیاسی

مردمان معاصر نسبت به گذشته ظاهرا سهم بیشتری در مقدورات و مقدرات سیاسی خود دارند. البته برخی متفکران معتقدند این سهم افزایش نیافته بلکه فقط احساس عمومی نسبت به آن ترمیم شده است. واقعیت هر چه باشد، در عصر انفجار ارتباطات و اطالعات، محتوای زندگی سیاسی مردم با تراکم بیشتری در ذهن آنها جریان خواهد یافت و تقریبا هیچ کس نمیتواند این موضوع را انکار کند. در حال حاضر بسیاری از متفکران سیاسی بر این باورند که هیچ خیزش سیاسی مهم و اصیلی نمیتواند پدیدار شود و ریشه بدواند مگر آن که به نحوی با ریشههای طبقات اجتماعی و افکار عمومی در جامعه پیوند یافته باشد.

در سمینار "خاستگاههای جامعهشناختی جنبشهای سیاسی" در روز بیستم ژانویه، ضمن بررسی این موضوعات، پرسش و پاسخی با دانشجویان نیز برگزار خواهد شد تا ریشههای اجتماعی خیزشهای خاورمیانه و شمال آفریقا که به بهار عربی موسوم شد، بر اساس این تئوری مورد ارزیابی قرار می گیرد. عالوه بر این جنبشهای اروپایی و برخورد جریانهای راست و ناسیونالیستهای ضد مهاجران به صورت تفکیک شده و متمایز، در پرتو این تئوری مورد بحث قرار داده خواهند شد.

ژنتیک و عدالت اجتماعی، وضعیت رنگین پوستان در جوامع آینده

در حال حاضر از هر متفکری پرسش شود که به عنوان یک اندیشمند سیاسی مهمترین مسئله جهان در حوزه سیاست و جامعه شناسی را چه چیز میدانند و یا فهرستی از مهمترین اولویتها و مسائل ارائه دهند، بدون هیچ تردیدی مسئله نژاد و تعارض میان سفید پوستان و رنگین پوستان در صدر این اولویتها قرار خواهد گرفت. به ویژه مسئله سیاه پوستان آفریقایی و تیره پوستان خاور میانه در مواجهه با بحران عظیم مهاجرت به اروپای غربی و شمالی، یک عرصه یا کیس بزرگ برای آزمونها و آموزههای اجتماعی و سیاسی میباشد. اروپا همواره سیاست را در فایل یا پرونده بسیار دقیقی در موازنههای مختلف اعم از داخلی و دیپلماتیک )بین المللی( مورد ارزیابی و بررسی قرار داده است. اما آن چه در اواخر قرن بیستم و دو دهه اخیر رخ داده، نوع دیگری از تلقیهای سیاسی را وارد علم سیاست کرده است.

سیاست معجون شگفتانگیزی از بازخوردهای اجتماعی و بحرانهای انسانی نیز هست و این مسئله را مهاجرتهای بزرگ یک دهه اخیر به خوبی تأیید میکند. برخی از سیاست مداران زیست باور، این مسئله را به نوعی جبر ژنی و نیاز به تحول در نقشه ژنتیکی بزرگ بشر مرتبط میدانند؛ گویی ضرورتی محتوم، نیاز به موتاسیون را چنان افزایش داده که برخی اقوام به صورت همگن اما خودآگاه یا ناخودآگاه در میان اقوام و مللی کامال متفاوت و از نژادهایی از ریشههای دیگر پراکنده شدهاند تا بتوانند قدرت ژنتیک را یک بار دیگر بر مقدرات بشر و سرنوشت او سیطره دهد.

چیرگی ژنتیک و نقش آن در سیاست و فرهنگ و حتی مدنیت، یک دیدگاه تازه نیست و بسیار قدمت دارد، اما دیدگاههای تازه مبتنی بر نوعی مطالعات ژنتیک بسیار پیشرفته طراحی شده و واپسین دستاوردهای بشر را در این زمینه عرضه خواهد کرد. متخصصان ژنتیک و سیاست، در سمینار "ژنتیک و عدالت اجتماعی، وضعیت رنگین پوستان در جوامع آینده" گرد هم آمدند تا کوشش مجددی برای درک برخورد و آمیزش نژادها و تأثیر آن بر سرشت سیاسی جهان و عاقبت قدرتهای سیاسی در اروپا، تا دهه سوم قرن بیست و یکم را مورد ارزیابی قرار دهند. این گمانهزنی علمی، بسیار هیجانانگیز و شیرین اما در عین حال سرشار از مخاطره و ریسک پذیری علمی است. به همین دلیل به گفته دکتر النگ نمیتوان اجازه داد ایدههای فاشیستی و راسیستی، خود را با توجیهات علمی موجه سازد و چهره زشت خود را در پشت ماسک مقدس دانش پنهان کند. اینها عصارهای از مباحثی بود که در دومین سمینار دانشگاه کمبریج در تاریخ سوم فوریه سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استقبال زیاد و واکنشهای گسترده و فراگیری نیز رو به رو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.