جای خالی استاد نجفی در فرهنگستان

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم بزرگداشت ابوالحسن نجفی ادیب، مترجم، زبانشناس و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تاالر اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. این جلسه صدوشصتویکمین جلسۀ تجلیل از بزرگان حوزۀ فرهنگ و ادب بود. در این مراسم مهدی محققرئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی- از پایان همکاری خود با این نهاد فرهنگی خبر داد.

در مراسم بزرگداشت ابوالحسن نجفی مهدی محقق )رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی(، غالمعلی حداد عادل )رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی(، امید طبیبزاده )زبانشناس و استاد دانشگاه( و فرهاد طاهری )پژوهشگر، نویسنده و ویراستار( سخنرانی کردند. در این مراسم تعدادی از چهرههای ادبی کشور همچون اکبر ایرانی، دکتر شبستری، توفیق سبحانی، نوشآفرین انصاری حضور داشتند. در پایان مراسم نیز لوح تقدیری به همسر ابوالحسن نجفی اهدا شد. مهدی محقق در ابتدایسخنانشبابیاناینکه»مابزرگداشتمیگیریم که نسل جوان با بزرگان آشنا شوند«، اظهار کرد: »ما برای قوی کردن جسم جوانانمان استادیوم صدهزار نفری میسازیم اما برای قوی کردن فکر جوانمان کاری نمیکنیم. ما در همین انجمن جلسههایی را برگزار میکنیم اما مستمعین روی زمین مینشینند. اگر اهمیت به اندیشه با همین روش ادامه پیدا کند باعث تأسف خواهد بود.« او دربارۀ ابوالحسن نجفی نیز گفت: »ما بیست سال در فرهنگستان آشنا بودیم و او ناگهانی رفت. این اواخر از حالشان میپرسیدم و راضی بودند. بههرحال تقدیر خداوند است؛ کسی میآید و روزی هم میرود. اما رفتن ایشان برای فرهنگستان ضایعه بزرگی بود. ایشان ابعاد مختلفی داشتند. ایشان و احمد سمیعیگیالنی از بنیانگذاران ویراستاری نوین بودند. البته بهغلط میگویند تصحیح انتقادی و ویراستاری از فرنگ

آمده است، درحالیکه ما در متون هزار سال قبل دربارۀ این مسائل کتاب داریم و در همین انجمن هم منتشر کردیم.« در ادامۀ جلسه غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی دربارۀ ابوالحسن نجفی گفت: »در این چهارده ماه بعد درگذشت استاد، اندوه ما کم نشده و گذشت زمان داغ او را بر دل ما سرد نکرده است. من هروقت در شورای فرهنگستان صندلی چهارم از سمت چپ که جای ثابت جناب نجفی بود را نگاه میکنم تأسف میخورم. جای او در فرهنگستان و دل ما خالی است.« رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه »در عمرمان استاد، فرهیخته و دانشمند زیاد دیدهایم، اما نجفی فرد دیگری بود«، اظهار کرد: »برخی علمشان بیشتر از عقلشان است و برخی برعکس. کماند آدمهایی که عقل و علمشان متوازن باشد. نجفی در اظهار نظر عجله نداشت و فوری از کلمهها استفاده نمیکرد. او اهل گزافهگویی نبود. مطلب را مطرح میکرد و آن را میشکافت. دست آدم را میگرفت و پیش میبرد. در این بیستوپنج سال اغلب با فرهنگستان همکاری داشت و مسائل را با ظرافت بررسی میکرد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.