سرو ایرانی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

آیین دومین دوره »جایزه سرو ایرانی« در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علومانسانی دانشگاه تهران با حضور دکتر ژاله آموزگار، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر زبانهای باستانی دکتر مهدی رهبر و دکتر زهره زرشناس برگزار شد. آموزگار با ابزار عالقه به دانشجویان گفت: »سرو ایرانی به برکت جوانان ایرانی خشک نشدنی است. معلم و عاشق کار تدریس هستم و اگر به جایگاه فعلی رسیده و موفق شدهام به احتمال زیاد در مسیر خوبی قرار گرفتهام و رخدادها کمک کردهاند و من بهموقع لحظات خوب و حساس را شکار کردهام. من فردی مثل شما بوده و هستم.«

وی با اشاره به دوران تحصیل خود افزود: »در شهر خوش منظره خوی به دنیا آمدم با مردمان مهربان و در دل آذربایجان عزیز در باالی ایران بزرگ، در درون سر این گربۀ دوستداشتنی. من مانند همنسالنم در مدرسۀ دولتی، بدون معلم خصوصی درس خواندم و با رتبۀ یک کنکور شهر تبریز، برای تحصیل در رشته ادبیات، وارد دانشگاه شدم. با بورس دانشجوی برتر در مقطع لیسانس به خارج رفتم. قدر این سعادت را خوب دانستم و به مردمی که با مالیات آنها به این جایگاه رسیدم احترام گذاشتم.« آموزگار ادامه داد: »خوب درس خواندم، با ذوق و شوق به کشور بازگشتم. در دانشگاه تهران به رویم باز شد؛ با همکاران دانشمندی که داشتم سعی کردم از لحاظ علمی ارتقاء پیدا کنم. همه تالش و عشقم را در تدریس و تحقیق گذاشتم و ثمره آن چند کتاب و بیش از 150 مقاله است.«

این استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: »من هیچ گله و شکایتی ندارم، حق ناله ندارم چراکه به همۀ تصورات و آرزوهایی که در مخیله نوجوانیام میپروراندم رسیدم. من دلم میخواست استاد شوم که شدم. دلم میخواست در محضر استادان خوب تلمذ کنم، کردم. دلم میخواست دانشجویان خوب

داشته باشم که نازنینترین دانشجویان نصیبم شد. چه بیشتر و بهتر از این.« آموزگار افزود: »معتقدم که ایرانی، قدرشناس است و بهموقع دریچۀ قلبش را میگشاید و شما را در درون آن جای میدهد؛ حتی یک لحظه، حسرت زیستن در جای دیگر را نداشتم. من کجا میتوانم آغوشهای گرمی چون آغوشهای مردم سرزمینم را بیایم. این خاک مال من است این هوا با همۀ آلودگی مال من و مال شماست. خوبی و بدیهایش مال ماست.«

این پژوهشگر زبانهای باستانی گفت: »من ایرانیام، من با پاهای محکم روی خاکهای این سرزمین راه میروم؛ من شما را دارم و شما مرا. ما، با وجود زبانهای محلی، تاریخ مشترک زبان رسمی، فردوسی، حافظ، شهریار، بیهقی، دماوند، بحرخزر مشترک و خلیجفارس مشترک داریم.« در این آئین همچنین دکتر رهبر با اشاره به آسیب مدرکگرایی در بین دانشجویان رشتۀ باستانشناسی گفت: »امیدواریم آینده باستانشناسی بهدست دانشجویان با انگیزه و فعال بیفتد تا از نابسامانی فعلی خارج شود.« دکتر زهره زرشناس نیز دربارۀ خصوصیات اخالقی و علمی دکتر ژاله آموزگار سخن گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.