سرشت شر

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

بهار رهادوست از آن دست مترجم هایی ا ست که تا اثری به دلش ننشیند و جایی میان دغدغه هایش نداشته باشد، سراغ ترجمه اش نمی رود. از همان سال های پیش که او را شناختم همواره توازنی بین روحیۀ پژوهشگری و پرسشگریاش با بخش شاعرانه، قصه گو و معلمش وجود داشته است. پیشتر هم دو بار بهبهانۀ کتاب های »فلسفۀ کتابداری و اطالع رسانی« و »چرا نویسندۀ بزرگی نشدم« با او گفت وگو کردم. اینبار بهخاطر کتاب »سرشت شر« )نشر هنوز- (1395 باب گفت وگویی طوالنی بین ما باز شد که مدت ها ادامه خواهد یافت. در ایام تعطیالت نوروز آنقدر از خواندن کتاب سرشت شر لذت بردم که دوست داشتم این لذت را با خوانندگان نشریه قسمت کنم. متنی که در ادامه می آید حاصل گفت وگوی من دربارۀ این اثر با رهادوست و پیوند آن با جایگاه »شر« در اندیشه و زندگی واقعی اوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.