مسیحیت و روان شناسی تحلیلی: گفت و گویی تازه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

ظهور فروید در جهان علم و فرهنگ مسیحی، نوعی انقالب و لرزش بزرگ به حساب میآمد. به گونهای که بسیاری از مورخان اندیشه و فرهنگ، ظهور فروید را آغاز عصر جدیدی دانسته و او را یکی از ستونهای فکر و فرهنگ و زندگی مدرن قلمداد کردهاند. البته بیراه هم نگفتهاند زیرا فروید، تلقی ما را نسبت به خودمان و ذهن و روانمان و جامعهمان به کلی دگرگون کرد. در ابتدا تصور میشد که فروید یکی از نشانههای آشکار الییسیته و سکوالریسم مدرن است و وجه قدرتمندی از ضدیت با آموزههای مسیحی در آراء و تئوریهای فروید مشاهده و مطرح شد. این ضدیت، دو جانبه بود؛ هم کشیشیان و هواداران آیین مسیحیت بر آن پا فشاری میکردند و هم آکادمیسینها و روانکاوان و روانشناسان حرفهای و هواداران پر شور زیگموند فروید. بر اساس این تصور، فرویدیسم در راستای دینزدایی و در چالش با انگارههای مسیحی و یهودی به بازتولید ضمیر ناخودآگاه و طرح مسائل مربوط به عقدههای جنسی پرداخته است. دانشگاهیان نیز تصور میکردند که مسیحیت همچنان که با ایدههای علمی در قرون وسطا به صراحت مقابله میکرد و هیچ یک را بر نمیتابید، این ایده را نیز در زمره کفریات قلمداد کرده است. محاکمه گالیله هنوز در یادها مانده است. با این همه، به تدریج از این تنش و تخاصم کاسته شد و نوعی توازن و تعادل در درک دو جانبه و طرفینی پدید آمد. این درک متوازن و متعادل یکی از مشخصههای علم در دوران ما است که متضمن نسبیت نیست، اما تمایل زیادی به قضاوت و صدور احکام نیز ندارد.

مشروعیت و محدودیت را برای صاحبان آراء و عقاید میپذیرد و در عین حال جواز پرسش و نقد را نیز باطل نمیکند. بر این اساس، نه فرویدیسم و بنیادهای نظریه روانکاو اتریشی با مسیحیت در تضادی آشتیناپذیر است و نه مسیحیت با پذیرش فرویدیسم دچار مشکل و معضلی خواهد شد. فروید به درک ضمیر ناخودآگاه به عنوان مهمترین شاخصه فهم ما از خویش یاری رساند و در عین حال نشان داد که ریشههای فهم انسان از خویش نمیتواند به امور مشخص و محدود یا معقول و منظم محدود شود. همچنان که مسیحیت نیز ضمن آشتی با دانش جدید، نوعی تفاهم و بازسازی فکری را در دستور کار قرار داد تا تزاحم میان ایمان مسیحیان راستین و عقاید مومنان مسیحی با دانش و دانشوران جدید را بکاهد و اجازه ندهد تضاد و تخاصم میان این دو به نقطههای غیر قابل بازگشت برسد.

در این کتاب شرح مستوفی و بسیار مفصل و دقیقی از فرویدیسم و ایدههای مسیحی و تأویل و تفسیر دو طرف از یک دیگر بر اساس تمام منابع معتبر از قرن نوزدهم تا کنون ارائه شده است. این کدها و نقل قولها بیش از آن که بیانگر اختالف و نقادی میان این دو باشد، همپوشی و اشتراکی عجیب را به نمایش میگذارد یا حداقل نشان می دهد که تزاحم و مخاصمه، محصول دقتهای علمی یا تعقل نبوده، بلکه از سوءتفاهم یا تعصب برآمده است.

این کتاب که در 304 صفحه و به زبان انگلیسی نگاشته شده، در سال 2014 در انتشارات آی وی پی پرس چاپ و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

‪A New Conversation‬ ‪by Earl D. Bland, Brad D. Strawn‬ ‪Publisher: IVP Academic‬ ‪Christianity & Psychoanalysis:‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.