فوایدعشقورزی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - دفتر ماه - ترجمه زهرا ابراهیمی* اریک جی.سیلورمن

مقالهای که در پیش رو دارید فصلی از کتاب »دوراندیشی عشق«1 است که به قلم اریک جی.سیلورمن2 بهرشتۀ تحریر در آمده است. او در این فصل فوایدی چند از عشقورزی را برمیشمارد و میکوشد با بیان آراء مخالف با نظریاتش و نقد آن دیدگاهها، دالیل ارزشمندی را در زمینۀ »توجیه« و یا »مستدل سازی« عشق در اختیار عشقپژوهان قرار دهد که آن را به محضر عالقهمندان پیشکش میکنیم.

فواید برخورداری از فضیلت عشق چیست؟ به زعم من عشق، گرایشی است که خواست خیر و خوبی برای معشوق و وصال با او را هدف نهایی خود قرار داده است، اما عشق دستاوردهای دیگری را نیز با خود به همراه دارد. مثال ما را به انجام فعالیتهای لذتبخش و سودرسان ترغیب میکند، انسجام ذهنی بهوجود میآورد، انگیزهای برای اصالح و بهبود شخصیت است، محاسن معرفتشناختی عشاق را افزایش میدهد و روابط را هماهنگتر، لذتبخشتر و استوارتر میکند. این مقاله نشان میدهد که چگونه هرکدام از فواید جداگانۀ عشقورزی به تجربۀ لذت منتهی میشود یا به آرزوهایمان جامۀ عمل میپوشاند. عشق از رهگذر این پنج دستاورد به عشاق سود میرساند و به آنها برای رسیدن به خوشبختی کمک میکند.

موضع من در این مقاله دقیقا در تضاد با کسانی است که میپندارند لزوما ارتباطی میان سعادت شخص و عشق وجود ندارد. من نیز مانند متفکرانی نظیر هری گوردون فرانکفورت بر این باورم که عشق در سعادت عشاق نقش مهمی ایفا میکند. در نوشتههای فرانکفورت دو دستاورد عشقورزی بیشتر محل بحث قرار گرفته است. وی بر این باور است که انسجام ذهنی عشاق از رهگذر عشق افزایش پیدا میکند و همچنین عشق در تعیین اهداف عشاق نقشی اساسی دارد. الفولته نیز میپندارد رابطۀ عاشقانه، رابطهای ارزشمند است که عموما احساس شادی را در فرد افزایش میدهد، احساس ارزشمندی را در وجود او تقویت میکند، به خودشناسی کمک میکند و باعث تکامل شخصیتی فرد میشود. بااینحال، الفولته تحلیل کرده است که فواید یک رابطۀ عاشقانه حتی به مراتب از خود عشق نیز بیشتر است. من، ارزش رابطه را زیر سؤال نمیبرم اما معتقدم که بعضی از فواید عشق مستقل از رابطۀ عاشقانه است و در بحث اخیرم در باب عشق استدالل کردهام مادامی که نقش عشق در پیشبرد سعادت عشاق بهخوبی شناسایی نشده است، تحقق سعادت عشاق نیز به تأخیر خواهد افتاد. بنابراین در مقالهای که در پیش رو دارید میکوشم تا بعضی از فواید ناظر به عشق را محل مداقۀ بیشتری قرار دهم.

.1 عشق تعریفکنندۀ هدف است یکی از فواید برخورداری از فضیلت عشق این است که خواهناخواه برای عشاق اهدافی را تعریف میکند. درست است که آرزوی عشاق در اصل خیر و خوبی برای یکدیگر و رسیدن به وصال است اما به موازات عشقورزی اهداف دیگری نیز تحقق پیدا میکند که به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.