اخالق عشقورزی: کشف مجدد مقیاس اخالق

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

بسیاری از مردم غیر از آنچه به صراحت در کتب مقدس آیینشان از آن سخن رفته را درنیافته و به آن نمیاندیشند. محتوای پنهانی که اغلب از چشم اکثریت پوشیده است و چشم تیزبین و اندیشۀ عمیق الزمه مشاهده و درک آن است. بسیاری مردم مراحلی از روزگار را تجربه میکنند که هیچ باور و کتابی پاسخشان را نمیدهد و هیچ قطبنمایی جهت را به آنان نمینماید. هنگامی که هیچ لنگری نمیتواند کشتیشان را در میان امواج خروشان مصائب و افکار منفی متوقف سازد و زندگی جز سردرگمی معنای دیگری ندارد. درست در همین هنگامه است که عمق االهیات و عشق فرازمینی و مفهوم و مقاصد شفابخش کتب مقدس اهمیت خود را نشان میدهد و چه بسیار افرادی که در این شرایط، نور امید را از البهالی سطور آسمانی یافتهاند و زندگی خود را بدینترتیب بازیافته و نجات دادهاند. اما چه کسانی واقعا قادر به یافتن این نورند و چگونه میتوان در روزهای تاریک و در ناامیدی آن را یافت؟

این امر حساس و مهم همواره بر عهده کسانی بوده که هریک بهنحوی علم و تجربیات معنوی و االهی را کسب کرده و در علوم مذکور سخنی برای گفتن داشتهاند. در این حوزه، هریک از کسانی که به سطحی باالتر از پیروی صرف دست یافته، با تجربهای خاص و از راهی منحصربهفرد به مرحلهای واالتر از اکثریت متوسطالحال رسیدهاند و برخی از آنان با توجه به مشاهدات و برمبنای تجربیات فکری و عملی، حیات روحانی و دستیافتههای معنوی خود را با دیگران در میان گذاشتهاند. براساس آموزههای شناختهشده و متعارف در باالترین سطح این مردمان، عرفا قرار دارند و در قاعدۀ هرم، مردم عادی که برحسب چرخش روزگار و در طی مسیر زندگی خود به سطحی از معرفت و ژرفنگری رسیدهاند که ظرفیت معنوی و آگاهی خود را فراتر از مطالعۀ سطحی متون مقدس و پیروی از شریعت میدانند و میکوشند تا الیههای زیرین این متون و قواعد را برای دیگران نیز روشن سازند. یکی از کسانی که در این راه کوششی بسیار مفید و مهم انجام داده و با استقبال بسیار زیادی روبهرو شده، پروفسور تری بل است که در کتاب اخیر خود »اخالق عشقورزی: کشف مجدد مقیاس اخالق« دربارۀ طبیعت و سرشت انسان و ضرورت عشقورزی در زندگی آدمی سخن گفته است. کتاب حاضر بحث در 160 صفحه و به زبان انگلیسی نگاشته شده و مشتمل بر یازده فصل است که دربارۀ عشق به خداوند، مفهوم نجابت در عشق و روابط انسانی، ریشههای روانشناختی عشق، عشق بیپروا و عشق پاکدامن و موضوعاتی از این قبیل سخن گفته و متنی جالب و خواندنی به خوانندگان و عالقهمندان به موضوع ارائه کرده است. نسخۀ الکترونیکی »اخالق عشقورزی: کشف مجدد مقیاس اخالق« هم اکنون قابل تهیه و به گفتۀ وبسایت آمازون نسخۀ چاپی این اثر نیز بهزودی روانه بازار کتاب خواهد شد.

‪The Love Ethic:‬ ‪Rediscovering Our Moral Compass‬ ‪by Terry Bell (Author)‬ ‪Publisher: Amazon ebooks‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.