گزارش سمينارها

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

یونان باستان در مدرسۀ مطالعات کالسیک آمریکا

باتوجه به اهمیت یونان بهعنوان مبدأ فرهنگ غربی و نقش مهم آن در بهوجود آمدن نگاه فلسفی و ارزشهای ادبی و هنری در مغرب زمین و بلکه در سراسر جهان، طبیعی است که همواره مطالعات، پژوهشها و همایشهایی در این موضوع در حال انجام باشد. آمریکاییها کمتر از دیگر ملل اروپایی به یونان توجه داشتهاند اما در دهههای اخیر نوعی چرخش به سوی شناخت یونان و فرهنگ و هنر و علم و اندیشههای معتبری که در چارچوب این فرهنگ شناخته شده است در آمریکا دیده میشود.

مدرسۀ مطالعات کالسیک آمریکا، یکی از مؤسساتی است که نشستها و جلسات معتبری دربارۀ یونان و فرهنگ یونانی و هنر و ادبیات و دیگر مواریث آن برگزار کرده است. استمرار این سمینارها در سالهای اخیر نشان دهندۀ موج تازهای از گرایشهای فرهنگی برای شناخت یونان باستان است. در اینجا به دو همایش در مدرسۀ مطالعات کالسیک آمریکا اشاره میکنیم و الزم به توضیح است که مسئوالن سمینار برای باال بردن سطح بینش و عالقۀ شرکتکنندگان و تقریب به موضوع تصمیم گرفتهاند که سمینارها را در مرکز یونان یعنی شهر آتن برگزار کنند. مجسمهها و معنای زیبایی

هنر یونانی و مکتب آناتومیک آن همواره الهامبخش هنرمندان بزرگ بهویژه نقاشان و مجسمهسازان بوده است. ما از موسیقی در یونان باستان چیز زیادی نمیدانیم؛ هرچند فالسفه و اندیشمندان و دانشمندان یونان بسیار به این موضوع عالقه داشتهاند و میدانیم که هنرهای کالمی نظیر شعر و داستان و نمایش نیز در مرکز توجه یونانیان بوده و بهدست شاعران و نمایشنامهنویسان نابغۀ یونانی بهرشد و اعتالی چشمگیری دستیافته است. اما مهمترین وجه هنرهای یونانیان را میتوان و باید در معماری و مجسمهسازی و جلوههای بصری شهرهای آنان یافت. در این همایش عالوه بر اجرای کنسرت و دیدار از موزههای آتن و معابد و بناهای باستانی بهوسیلۀ فیلم و اسالید و میزگردها و کارگاههای آموزشی به تبادل آرا پرداختهشده و فعالیتهای متنوعی طی این همایش انجام میشود. عالقهمندان به این سمینار که از تاریخ دوازدهم ژوئن آغاز شده و تا روز بیستم همین ماه ادامه دارد، با دعوت یا ثبتنام یا ارائۀ مقاالت و آثار مورد قبول دبیرخانه علمی همایش در آن شرکت میکنند اما استفاده از سخنرانیها و نتایج بهصورت آنالین و در معرض اطالع عالقهمندان است.

اسطوره

پیچیدهترین و گستردهترین بخش از فرهنگ، عقاید، آیینها و هنر یونان را میباید در اسطورههای یونان باستان مستتر دانست و دنبال کرد. کثرت اساطیر و خدایان و تعداد چشمگیری از منابع و آثاری که به توضیح در اینباره پرداخته و به دست ما رسیده است، اسطورهشناسی یونان باستان را به رشتهای جذاب برای تحقیق و پژوهشهای باستانی تاریخی، هنری و دینی بدل کرده است. چند تن از برجستهترین متخصصان فرهنگ یونان باستان در دانشگاههای امریکا و اروپا با شرکت در سمینارهای مدرسۀ مطالعات کالسیک امریکا، به ارائۀ دستاوردهای پژوهشی خود در طول سالهای اخیر میپردازند و خبر خوب آن که تعدادی از یافتههای نوین و کمسابقه برای اولین بار در این سخنرانیها مطرح شده و درمعرض بحث و نظر دانشجویان، استادان و پژوهشگران قرار داده می شود. دانشجویان شرکتکننده در سمینار در کارگاهها و میزگردهای این سمینار با استادان به تعامل و پرسش و پاسخ میپردازند و ضمن بازدید از نمایشگاه کتاب در دیدار از موزهها و معابد معروف باستانی در آتن، تأثیر هنری اسطورههای یونان را بر این جلوههای بهجامانده از تاریخ و جامعۀ باستان یونان مشاهده کرده و با آن آشنا خواهند شد. در این جلسه چند تن از استادان یونانشناس و اسطورهشناس از امریکا و یونان به ایراد سخنرانی میپردازند. این سمینار از روز هفدهم تا بیستوچهارم ماه ژوئن برگزار میشود. چالش آزادی

مؤسسۀ پژوهشی و مطالعاتی ایندیپندنت، در تصمیمی جالب و بسیار بهقاعده، سمینار مهمی با عنوان چالش آزادی برای بررسی ریشههای تاریخی، معضالت کنونی و ابهامات مربوط به آیندۀ آزادی برگزار میکند. به نظر برگزارکنندگان این همایش، هر سه مرحلۀ تکوین تاریخی، چالشهای کنونی در جهان معاصر و آیندۀ مبهم آزادی در جوامع غربی و دیگر جوامع جهان باید بهدرستی شناخته شود تا بتوانیم درک و تحلیل درستی از مفهوم و کارکردهای آزادی داشته باشیم و اجازه سوءاستفاده و آسیب رساندن به این حق بشری را ندهیم. آزادی در جوامع مختلف معانی متفاوتی داشته و درطول تاریخ بهتدریج با مفاهیم سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیوند خورده است. در عصر روشنگری و پس از آن تا دوران مدرن، مفهوم آزادی بهعنوان یک حق و در پیوند با آزادی اعتقاد و آزادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.