در شماره بعد می خوانید: اخالق فضیلت

Ettelaat Hekmat va Marefat - - سخن دبيردفترماه -

دفترهای آینده :

• فلسفه هنر ایراني اسالمي

• زن در تصوف

• مدارا و خشونت

• ما و کانت

• دین پژوهي تطبیقي 3

• سینما، دین2

• پیوندهاي فرهنگي ایران و شبه قاره هند4

• فضیلت سادگي

• حکمت نظامي

• زیباشناسي مدرن

• شانس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.