مقاالت ارسالی در موضوعاتی غیر از آنچه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - سخن دبيردفترماه -

اعالم شده است، در بخش اندیشهونظر یا ادب و هنر مجله به چاپ خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.