گزارش

Ettelaat Hekmat va Marefat - - سخن دبيردفترماه -

سمينارهاي دانشگاه كمبريج

همايشهاي تابستانة دانشگاه كمبريج، امسال اختصاص دارد به اديان و فلسفه و جامعهشناسي و فرهنگ و نقدهاي ديني، بهويژه در دو حوزة ديانت نصراني و يهودي. اين سمينارها توسط رئيس و گروه استادان دانشكده الهيات دانشگاه كمبريج برنامهريزي و مديريت شده است. از يكصدوسيوسه عنوان كتابهايسالجاريدانشگاهنيزبيستوچهارعنوان به اديان و مطالعات ديني اختصاص يافته و اين تعداد در نوعخودآماربسيارجالبيمحسوبميشود.بخشياز نشستها و جلسات يا ميزگردهايي با حضور استادان و دانشجويان نيز به رونمايي جهت آشنايي با برخي از اين كتابها و نقد و بررسي آنها بهصورت پرسش و پاسخ مستقيم و حضوري اختصاص دارد.

همايششناختيهوديت

اين همايش هم در نقد متون ديني كهن و هم در باب مباحث جديد ميباشد. در تاريخ 17 مي ،2017 دكتر ديانا ليپتون، استاد مدرسة بينالمللي راتبرگ و دانشگاه عبري... كه دهها مقاله و كتاب نيز در همين موضوع پژوهيده و تأليف كرده است، به سخنراني ميپردازد. مقالة او با همين عنوان اخيرا در يك مجموعة مطالعات يهودي انتشار يافته و استادان و دانشجويان و طاّلب ميتوانند حضوراً پرسشهاي خود را نيز با وي درميان بگذارند.

سخنراني ديگر، توسط پروفسور ميشائيلهريس، استاد دانشگاه كمريج ايراد ميشود. اين خطابه در روز 13 ژوئن 2017 در تاالر دپارتمان الهيات با عنوان: يهوديتارتدوكس،اخلقوزندگي،باحضوراستادان و دانشجويان دانشكده برگزار خواهد شد. پس از آن با گفتگوي زنده و حضوري از طريق اسكايپ و پاسخ به پرسشهايحاضرانادامهمييابد.

بخش ديگري از سمينارهاي الهيات كمبريج به متون كلسيك و مسائل مرتبط با مسيحيت اختصاص يافته است. در اين بخش سه جلسة مهم براي بحث و بررسي دربارة عهد جديد و متون متأخر مرتبط با آن، نقد متني و نقد تاريخي و مباحث زيباشناسي و معناپژوهي همراه با واپسين تحقيقات و دستاوردها در اين عرصه در نظر گرفته شده است. جلسات اصلي سخنراني كه در كنار جلسههاي ميزگرد و پرسش و پاسخ و آشنايي مؤلفان كتب و مقاالت مهم در اين حوزة الهياتي است، عبارتند از:

سخنراني با موضوع: تفاسير غلط يا منابع انتقادي؟ خوانشپولسمقدسهمراهبامارتينلوترپساز005 سال. اين خطابه توسط پروفسور استفانچستر، استاد برجسته و مؤلف مشهور كتب متعدد از حوزة علميه نورثپارك در شيكاگو ايراد ميشود. ولي دربارة كتاب تازه و در دست انتشارش كه موضوع عمومي آن افق متنهايدينيمسيحيتدرپرتونقدهايقرونوسطايي و عصر روشنگري است نيز توضيح خواهد داد.

سخنراني و همايش بعدي، به يك مسئلة عبادي اختصاص دارد. پروفسور كاترين هزسر از مؤسسة SOAS در لندن در موضوع نماز در متون كهن خاخامي و اثرات آن بر نمازگزاران و عبادتگران سخن خواهد گفت. اين سخنراني كه با اسليد و تصاوير و توضيح دربارة يك نسخة خطي مهم هشتصدساله همراه است در 16 مي 2017 برگزار ميشود.

همايش در جلسة 30 مي 2017 با خطابة بسيار جالبومهيجيازاستادد.ب.جيمسونازكالجسلوين كه ضمنا استاد دپارتمان الهيات دانشگاه كمبريج نيز هستادامهمييابد.دكترجيمسونموضوعسخنرانيش را ارمغاني براي عرضهكردن نهاده كه در اصل موضوعش را ميتوان چنين ترجمه كرد: ارتباط مابين مرگ عيسي مسيح و هديهها يا ارمغانهاي آسماني، كه در اديان و نزد مؤمنان با عنوان پيشكشيهاي بهشتي شناخته ميشود. ادبيات و اصطلحات خاص مؤمنان و اثر متقابل دين بر حيات ايمانآورندگان و تحوالت ناگزير در اين ارمغان و انتظارات زمينيان از آن، در مباحث و تحليلها و توضيحات دكتر جيمسون مطرح ميشود. جيمسون يك رسالة مختصر نيز در باب عنايت و توجه در آيين مسيح و متون اوليه نوشته كه در 2005 انتشار يافته است.

تحولآيينهايمسيحيويهودي

در اين همايشها كه تعداد آنها پرشمار است و علوه بر دپارتمان الهيات، در تاالر دانشكده ادبيات نيز برگزار خواهد شد. در اينجا برخي خطابهها و موضوع جلسات را اجماال آوردهايم: چند سخنراني در روزهاي 27 و 28 ژوئن، و 2 تا 4 مي، در موضوعات تلمود و مسيحيت،يهوديتخاخاميپسازكنستانتين،مركزيت و دياسپورا در فرهنگ مدرن مسيحي و يهودي، بازانديشي در تبعيد )سرگذشت يك قوم مذهبي و تحوالت آنان در هجرت تاريخي و تبعيدهاي هزاران ساله(.دراينمجموعهسخنرانيهاجمعاششسخنران اصلي و چهار جلسة پرسش و پاسخ برقرار است.

در روزهاي 14 تا 26 مي ،2017 موضوع دين و فلسفة كهن با سخنراني پروفسور جورج ونكوتن، استاد دانشگاه گرونيكن كمبريج و جوديتليو از كمبريج مطرح خواهد شد. يك موضوع ديگر، چشمانداز و ديدگاههاي مطرحشده در خصوص ماريكون و جاستينمارتي كه به نظر ميرسد آراء آنان در قرن 21 بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن پروفسور برنارد النگ از آرهوس مؤسسه پادربورن، يك سخنراني مهم خواهد داشت با اين عنوان تفصيلي: دين و فلسفة كهن كلبيون )كلبي مسلكان معروف( و تأثير آنها بر نهضتهاي متقدم و اوليه در تاريخ و فرهنگ و آيينهاي مسيحيت. سخنراني دكتر ديويد سلرلي، استاد دانشگاه كمبريج را هم خواهيم داشت با عنوان مباحث كلمي اندلس قديم. بلفاصله پس از آن خطابهاي با عنوان پاروسي و زهد توسط دكتر فريزبي شفلد از استادان الهيات دانشگاه كمبريج ايراد خواهد شد. يكي از استادان كالج ترينيتي دوبلين، به نام دكتر دنيل پوارتو، سخنراني خود را با اين موضوع عرضه ميكند: نقد لفاظي در نوشتههاي فلسفي قديم و نوشتههاي اوليه مسيحي.

سقراطوفلوطين

در سمينارهاي دانشگاه كمبريج، در بخش دين و فلسفههاي قديم ، چند سخنراني جالب فلسفي هم هست و در روزهاي 25 و 26 مي ،2017 دو سخنراني بسيارجالببرگزارميشود.درنخستينجلسه،خطابة پروفسور جورج ونكاش، استاد كرونينگن دانشگاه كمبريج، درباره موضوع بسيار جذاب و معروف مرگ سقراط سخن خواهد گفت و عنوان اين سخنراني چنين است: »آخرين روزهاي سقراط و مسيح. وي در اين خطابه، تشابهها و تمايزات و همگوني و ناهمساني تفسيرهاوبرداشتهايمتاخرازايندومرگياشهادت يا ايثارگري را در طول تاريخ و در متون گونهگون مورد بررسي و توجه قرار ميدهد. او ده پرسش اساسي را مطرح كرده و خواهد كوشيد در پرتو پاسخ بدانها يه بازنمايي دقيقي از اين مرگهاي اثرگذار و تاريخ ساز كه هويت فكري و ديني بسياري از انسانها را در باب عقل و ايمان شكل داده است بپردازد . خطابة ديگر، توسط دكتر ايلينكا تاناسنو دوبلر از كالج و دانشگاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.