گزارش سمينارها

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

سمينار فلسفۀ اخالق كه در تابستان ،2017 هر هفته دوشنبهها از ساعت 4/30 تا 6/30 عصر در سالن بزرگ دپارتمان فلسفۀ دانشگاه آكسفورد برگزار خواهد شد، شايد مهمترين واقعۀ علمي در اين زمينه طي سالهاي اخير است و بيترديد بزرگترين مراجع و مهمترين نظريهپردازان فلسفۀ اخالق، فلسفۀ محض، االهيات، روانشناسي، جامعهشناسي ...و در آن حضور يافته و در باب نظريههاي اخالقي، فلسفۀ اخالق و رويكردهاي اخالقي به بحث و تبادل نظر ميپردازند. حتي آثار مهم و بحثبرانگيز محل توجه بوده و در برخي جلسات، مؤلفان يا منتقدان دربارۀ آن آثار سخن گفته و به پرسشها و نقدها و ابهامها پاسخ ميدهند.

دانشگاه آكسفورد قبال نيز در همين موضوع سمينارهاي مهمي برگزار كرده بوده است، اما همايشهاي تابستان ،2017 ازحيث حضور فالسفۀ نامدار اخالق و وسعت موضوعها و مسائل مطروحه، برتري چشمگيري نسبت به بقيۀ سمينارها دارد. براي مثال، برخي از نخستين سخنوران دوشنبههاي هر هفته در اين دانشگاه عبارتاند از: 9 اكتبر : ست الزار / از دانشگاه اي. ان. يو // 16 اكتبر: رندال كورن / از دانشگاه روچستر // 23 همان ماه: جوانا يورش براون/ استاد دانشگاه بريستول // 6 نوامبر: الري تمكين/ پژوهشگر ارشد و استاديار دانشگاه راتگرز و اوهايو // 13 نوامبر: بشار حيدر/ استاد دانشگاه آمريكايي بيروت // 20 نوامبر: كيم فرسان/ استاد مدرسۀ حقوق دانشگاه ويرجينيا // 27 نوامبر: پكا وايري نن/ از دانشگاه ليدز انگلستان اما برخي موضوعات و مطالب مطروحه در جلسههاي همايشها، بنابر آنچه در سايت آكسفورد آمده چنين است: ـ ديويد بينك از دانشگاه يو. سي. اس. دي، دو نوع قصور؛ دوگونه خطاكاري در رفتارهاي بشري. // دكتر داگالس مك لين از دانشگاه يو. ان. سي چپل هيل، اعتراف نامهاي براي اومانيسم. // ـ دكتر مايكل اوتسوكا از ال. اس. اي، تغييرات عظيم و دورانساز در مفهوم هويت فردي... // ـ توماس هوركا، استاد دانشگاه تورنتو در كانادا، خطاي جديتر، حق مهمتر. // ـ پروفسور پيتر سينگر، استاد ممتاز دانشگاههاي پرينستون و ملبورن، چه چيزي را بايد تا منتها درجه گسترش دهيم؟ و، از چه چيز بايد بيشترين بهره را ببريم؟ // ـ دكتر رالف ودوود از يو. اس. سي، چهار مفهوم اندازهگيري ارزشها. // ـ دكتر توماس اسكانلون، استاد دانشگاه هاروارد، قراردادسازي و موجه سازي! // ـ پروفسور و رونيك مونوز ـ دارده از يو. سي. ال و دانشگاه بركلي آمريكا كشيش، ليبرال و بدكاره : ليبراليسم و خواهشهاي جسماني. // ـ دكتر كريستين اولسون، استاد كالج باودون ، پاسخ انسجام: بيطرفي بهمثابۀ يك ايدئال ارتباطي. // ـ پروفسور آمارتياسن، استاد برجستۀ دانشگاههاي هاروارد در آمريكا و آكسفورد انگلستان، دموكراسي و تصميمهاي اجتماعي. // ـ پروفسور تام سينكلر، استاد دانشگاه آكسفورد، ادعانامۀ وظايف اخالقي. // ـ دكتر كمپل براون از دانشگاه ال. اس. اي، مفهوم تعميم يا فراگيري، مفهوم نزديكي و تقرب. // ـ دكتر سسيل فابر از آكسفورد، در دفاع از جاسوسان و جاسوسي در جنگها. // ـ دكتر ماسيمورنزو، استاد و مدير دانشكدۀ حقوق كي. سي. ال انقالب و مداخله. // ـ پروفسور سيمون بلك بورن، استاد دانشگاههاي كمبريج و يو. ان. سي ها، بيخانمانها و احساسات واقعي. // ـ دكتر يوحنا توما، از دانشگاه ال. اس. اي، وسوسه و عقالنيت ابزاري كمالبنياد. // ـ دكتر سوزانه بوري از ال. اس. اي، انديشههايي دربارۀ گزينۀ »ارزش زندگي« // ـ روبرت آيودي از دانشگاه نوتردام هلند، استفاده از زنان بهمثابۀ ابزارهايي در جنگ. // ـ دكتر جان بروم، استاد ممتاز دانشگاههاي استنفورد، اوپساال و كالج سوئدي اي. ان. يو بنيادگرايي عقالني و اشتباههای مندرج در آن // ـ ِسر ريچارد ُسهراب جي از آكسفورد، آزادي بيان و ارزشهاي آن، محدودههاي آن، علل شكست آن، و چگونگي جذب مخاطب... // ـ دكتر تام شكسپير، از دانشگاه ايست آنجليا، آيا زندگي بهاندازۀ كافي خوب هست؟ ناكاميها، چشماندازها و سودمنديهاي زندگي در مقابل افق ديد انسانها. // ـ دكتر هيلل ٍاٍشتينر، استاد ممتاز دانشگاه منچستر بريتانيا بهرهكشي تعهدي، عدالت. // ـ دكتر دِرِك پارفيت از دانشگاه آكسفورد، مسئلۀ بيهويتي // ـ آويا پاسترناك از كالج دانشگاه لندن، در دفاع از آشوبگران سياسي. // ـ دكتر زونيا استمپ لووسكا، استاد دانشگاه آكسفورد، فرزندان: تغيير هويت انساني به بيعدالتي فروكاهنده. // ـ دكتر شيلي كاگان، استاد دانشگاه ييل، پيامدهاي مرعوبسازي // ـ پروفسور ريچارد كراوت، استاد دانشگاه نورث وسترن بهرهوري و فضيلت // ـ دكتر داگالس هوساك، از دانشگاه راتگرز // ممنوعيت مواد مخدر؛ جرم، توهين، مجازات! // ـ پروفسور كسپر ليپرت راسموس، استاد ممتاز دانشگاه آرهوس شانس و عقل. // ـ دكتر گوستافو آرهينوس، استاد دانشگاه استكهلم سوئد، بياليقي در اخالق نفوس! // ـ دكتر آن ديوليس، از كالج پرومونا، از پشت شيشههاي عينك نئوليبراليسم، نوعدوستي، سرمايهدوستي و جستوجوي خير. // ـ دكتر آلن بوچانان، استاد دانشگاههاي دوك، آريزونا و استاد مدعو در دانشكدۀ حقوق دانشگاه ،KCL پيشرفت اخالقي // ـ دكتر استفان فيتو آدلر، استاد مدرسۀ حقوق دانشگاه دوك عدالت، ادعا، زهدگرايي. // ـ پروفسور آلك والن، استاد دانشگاه راتگرز، قتل حذفي، كشتار جمعي // ـ دكتر فرانسيس كام، از دانشگاه هاروارد، هدف از مرگ من: مرگ، مردن و معناي آن.

تاريخ آفريقا

دپارتمان تاريخ دانشگاه كمبريج در سال ،2017 در ذيل سمينارهاي تاريخ و شناخت ميراث و فرهنگ جوامع انساني، يكي از سرفصلهاي همايشها را به تاريخ آفريقا اختصاص داده است. در اين باره شش بروشور و دو كتاب مقدمتا منتشر ميشود كه در بروشور يكم بر روي سايت دانشگاه، برنامههاي جلسات مربوط به همايش تاريخ آفريقا، اين مشخصات و اطالعات درج شده و برخي عناوين سخنرانيها و مدعوين سخنران معرفي شدهاند: 18 ژانويه، دكتر كريستوفر. پي داوي، استاد دانشگاه بردفورد: ـ نسلكشي رواندا و حافظۀ جمعي. 1 فوريه ،2017 دكتر جاناتان بلوف، استاد مؤسسه اس. او. اي. دي: ـ تكامل سياست خارجي رواندا؛ از نسلكشي تا جهانيسازي. 15 فوريه

،2017 دكتر ربكا بردشاو، از مؤسسه اي. او. اي. اس: ـ زمين، ميراث و فقدان: ابزارهايي براي فهم باستانشناسي در سودان، شهري يا مناطق شهرنشين سودان. 1 مارس، دكتر كارن ريس، استاد دانشگاه ادينبورو:ـ بهداشت، تنازع و خويشاوندي در هنگامه فراگيري ايدز در بوتسوانا. 8 مارس ،2017 ايني دِلِه آدِدِجي، از مؤسسه اس. او. اي. اس: ـ تصويرپردازي دوبارۀ فرقه بوكوحرام بهعنوان تأمينكنندۀ خدمات عمومي در نيجريۀ شمالي!51 مارس ،2017 دكتر اتوره مورلي از همان مؤسسه اس. او. اي. اس: ـ جنگ شهري و بردهداري در افريقاي جنوبي پيشااستعماري )تاريخي مربوط به حدود (1870

شکوه دوران بيزانس

در همان دپارتمان تاريخ دانشگاه كمبريج و سلسله سمينارهاي تاريخي، در ماه مي آينده، سميناري با عنوان دوران بيزانس برگزار ميشود. مهمترين خطابهها و جلسات اين سمينار عبارت است از: سوم مي ،2017 المپا داريدي، از انستيتو مطالعات متون تاريخي پاريس سي. ان. آر. اس: ـ مسيحيان اواخر عهد باستان در غزه 31 مي ،2017 دكتر مارك جان كودياك، استاد كالج وولفسون از دانشگاه آكسفورد:

ـ تجارت برده، بين جهان اسالم و اروپاي شمالي در قرون نهم و دهم ميالدي...

همچنين ميزگردی با حضور چند تن از استادان تاريخ قرونوسطا، دربارۀ تبادالت بين قارهاي در سدههاي هشتم تا يازدهم ميالدي در حوزۀ جوامع مديترانهاي )آسيا، افريقا و اروپا( برگزار خواهد شد.

همايشهاي تاريخ عمومي

ديگر همايش دپارتمان تاريخ كمبريج در زمستان و بهار سال ،2017 سميناری با عنوان تاريخ عمومي است. هفت سخنراني و جلسه موازي نيز براي پرسشها و پاسخها ميان استادان، پژوهندگان و دانشجويان برقرار شده است. يكي از اين جلسهها دربارۀ آثار و مجموعهنظرات و تدقيقات تاريخي مورخ نامدار بريتانيايي، آرنولد توين بي است. وي كليترين نماد در تاريخنگاري عمومي است و آثار او مشهورترين و مهمترين گام در مسير شناخت تمدن و تاريخ بشر محسوب ميشود. توين بي خود از سخنرانان مداوم و استادان برجسته در دپارتمان تاريخ سلطنتي بريتانيا و دپارتمان تاريخ دانشگاه كمبريج، لندن و آكسفورد بود. يكي از محلهاي اين دانشگاه هم به نام وي نامگذاري شده است. جزئيات و موضوع سخنرانيها در شمارههاي بعد منتشر خواهد شد. در تابستان سال آينده، مجموعهسخنرانيهايي در همايش تمايز فرهنگها و تنوع در جوامع مختلف انساني در دانشگاه سنپترزبورگ برگزار خواهد شد. اين سمينار در كنار يك دوره سخنرانيهاي تاريخي دربارۀ ميراث مشترك اورآسيايي در نظر گرفته شده و بهعنوان مجموعهاي در باب مسائل بنيادين فرهنگ و تأثيرات متقابل انساني در حيطه تاريخ ادامه مييابد.

در اين همايش، مجموعهاي از چند سخنراني مهم برگزار ميشود كه برخي از آنها عبارتاند از: 1ـ دكتر ايرنا والديميرسكي/ رئيس دپارتمان تاريخ در كالج آشوا با عنوان: ـ ملتها و هويتشناسي در جوامع چند فرهنگي )با مطالعۀ موردي جامعه يهوديان در امپراتوري روسيه(. 2ـ دكتر ماريا كوروتوا/ استاد دانشگاه اقتصاد سن پترزبورگ روسيه؛ با عنوان: ـ روابط متقابل فرهنگي در هاربين در دهه .1920

3ـ دكتر كريستينا نيكوالر ميكياري پاسوس/ استاديار دانشگاه سائو پائولو در برزيل و استاد مدرسه االهيات در همان شهر؛ با عنوان: ـ تماسهاي فرهنگي در جوامع پيرامون مديترانه 4ـ عنايت عثمان/ استاديار دانشگاه ماركوت امريكا با عنوان: ـ مديريت ازدواج زنان مسلمان و تغيير و تحول محدودههاي جنسيتي.

5ـ النا مارسينووا/ استاد آكادمي علوم اجتماعي روسيه؛ باعنوانكنترلاجتماعيدرجوامعچندفرهنگيروسيه در نيمۀ دوم قرن هجدهم. در سمينار تمايز فرهنگها، كنسرت و اپراي نمايشي متشكل از گروههاي چند كشور مختلف روي صحنه خواهد رفت.

سمينارهاي دين

همايشهاي ديني و مذهبي از سوي دانشگاهها و مؤسسات بسياري در پنج قاره برگزار ميشود. برخي از اين سمينارها را در اينجا معرفي میكنيم كه ممكن استاخيراًبرگزارشدهباشديابعداًبرگزارشودودرآن صورت در وقت مقرر ممكن است با جزئيات افزونتر به معرفي سخنرانان و مراسم و موضوعات هر يك از جلسات و خطابهها بپردازيم. عجالتا چند سمينار مهم در حوزۀ اديان: 1ـ اسالم و روابط صلحآميز: پنجم آوريل ،2016 در دانشگاه كاونتري لندن. 2ـ اسالم و دولتهاي مدرن: هفتم و هشتم آوريل ،2016 در دانشگاه ايلينويز. 3ـ فضاهاي مقدس واقعي در جهان شبكههاي مجازي )مورد بوديسم(: يكم تا هشتم آوريل ،2016 در دانشگاه دولتي اوريگان. 4ـ سومين كنفرانس ساالنۀ مطالعات اسالمي لندن كه در روزهاي 11 و 12 آوريل 2016 برقرار است. 5ـ اديان و حقوق بشر اين يك كنفرانس بينالمللي است كه در روزهاي 14 و 15 آوريل 2016 در شهر پادووا در كشور ايتاليا برگزار ميشود. 6ـ درنورديدن مرزها... سميناري است كه به پژوهشهاي ميان رشتهاي در مطالعات عربي و اسالمي پرداخته و در ماه مي 2016 در دانشگاه دولتي ايروان در كشور ارمنستان، همراه با يك ميزگرد برگزار شده است. 7ـ همايش ساالنه اديان شرقي اين همايش را دپارتمان االهيات دانشگاه پيتسبورگ در آكادمي آمريكايي اي. اي. آر واقع در ايالتپنسيلوانيايآمريكادرروزهاي6و7مي6102 برگزارميكند.

مرگ و تدفين بررسي عقايد و مراسم تدفين در يونان كهن

اين همايش، در تداوم سميناري است كه پنج سال قبل در يونان برگزار شد. در آن سمينار، مجموعه خطابههايي دربارۀ مرگ، فلسفۀ زيستن و اقتضاي مرگ بهمثابۀ پايان ناگزير حيات، آيينهاي متفاوت و متنوع در جوامع و فرهنگهاي مختلف پيرامون مرگ و رويكردهاي تدفين در رفتار با جسم بيجان يا نعش، مراسم و يادكردهاي مردگان و ... كه در مجموع نشان از عمق تاريخي و فرهنگي مرگ بهمثابۀ مهمترين چالش اعتقادي و فلسفي و حتي روانشناختي در تمام جوامع و براي تمام انسانها داشت. دانشكده االهيات و فلسفۀ دانشگاه آتن اين بار در پژواك فلسفي و كالسيك يوناني، به اين موضوع بازگشته و سمينار »بررسي مراسم تدفين و عقايد مربوط به مرگ در يونان باستان« را برگزار ميكند. تمايالت ارتودوكسي در كليساي روسيه و يونان و ديگر سرزمينهاي متمايل به راست كيشي در جهان مسيحي، مرگ را در كانون عقايد و ايمان ديني قرار داده و عظمت اين واقعه را چون سايهاي ابدي بر سر عقايد فلسفي و باورهاي ديني حفظ ميكنند. به همين دليل، با تمايز بيشتري دربارۀ اين جوامع بحث ميشود. در مراسم همايش تدفين در يونان باستان، استادان االهيات و فلسفه سخنرانيهايي خواهند داشت با موضوعات مربوط به رابطۀ مرگ و دين، تأثير عقايد فلسفي بر كيفيت مراسم تدفين، خدايان و نقش آنها در يونان باستان، هنر مقبرهها و ... .

سمينار فلسفۀ اخالق در آكسفورد

سمينارهاي تاريخ كمبريج

سمينار تمايز فرهنگها و تنوع جوامع

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.