سعدی و مسائل اجتماعی

احمد کتابی اطالعات چاپ اول: ‪320 ،1396‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب »سعدی و مسائل اجتماعی« حاوی چهار مقالۀ نسبتا بلند بهقلم و پژوهش احمد کتابی در موضوعاتی چون مدارا، نوع دوستی، استبدادستیزی و اقتصاد است. مقالههای این اثر پیش از این در نشریات و مجالت گوناگون از جمله فصلنامۀ پژوهشی »اطالعات سیاسی- اقتصادی« منتشر شده و سپس مؤلف با تجدیدنظر و اضافات آنها را در قالب کتاب منتشر کرده است. نخستین مقالۀ کتاب »مدارا و سعۀ صدر از دیدگاه سعدی« نام دارد و مشتمل بر دو گفتار است: یک انگیزه ها و زمینه های مساعد برای مدارا و سعۀ صدر، و دوم مظاهر و نتایج مدارا و سعۀ صدر. هر گفتار نیز از چندین بخش دیگر تشکیل شده است برای نمونه گفتار یکم دربرگیرندۀ چهار بخش خودشناسی و خودآگاهی، فروتنی و خاکساری، نوعدوستی، مهرورزی به حیوانات است. مقالۀ دوم نسبت به مقالۀ نخست مختصرتر است و »بنی آدم اعضای یکدیگرند« نام دارد. احمد کتابی در این مقاله به تفحص دربارۀ مضمون بیت های سه گانه، اهمیت و انعکاس جهانی، بررسی پیشینۀ اندیشه، بررسی مضمون ها و روایت های مشابه متأخران و درنهایت تفاوت ضبط ابیات میپردازد. »استبدادستیزی و ستمنکوهی در آثار شیخ اجل سعدی« عنوان مقالۀ سوم است. این مقالۀ مفصل از خالل حکایتهای مختلف گلستان سعدی به بررسی استبدادستیزی پرداخته است برخی از عناوین بخش های این مقاله عبارتاند از: انتقادناپذیری عامل مهم خودکامگی و تقویت آن، مسئولیت حاکمان نسبت به ستمگری ها و اعمال ناروای کارگزاران شان، در مزیت و رجحان صلح بر جنگ. مقالۀ چهارم و پایانی کتاب به بررسی اندیشههای اقتصادی در آثار سعدی اختصاص دارد. مؤلف در این نوشتار مقولههای اقتصادی در آثار سعدی را به ترتیب الفبای فارسی طبقه بندی کرده و به 50 مقوله رسیده است. کتابی کوشیده است این مقولهها را با مفهوم های مطرح در دانش نوین اقتصاد مقایسه کند؛ همچنین البه الی هر یک از آن ها نیز حکایات مربوط به آن موضوع را از دل آثار سعدی استخراج کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.