هرمنوتیک دین و اخالق

هانس گئورگ گادامر شهابالدین امیرخانی کتاب پارسه چاپ اول: ‪224 ،1396‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

»آنکه در این روزگار فلسفه میورزد، نمیتواند رودرروی این حقیقت تاب بیاورد که پرسش خدا بسی صعب است. پس باید پرسید آیا فلسفه دربارۀ خدا میپژوهد؟ آیا گزارۀ خدا هست برای فیلسوف فقط به شکل یک پرسش باقی میماند؟ آیا مقصود از فلسفهورزی بر عهده گرفتن تنزل آدمی است، یا قرار است مسئولیت بشر را به مسئولیت در برابر خودش فرو بکاهیم؛ انسانی که میداند وضعیتش درست در تضاد با یقین دینی است؟«)ص52( این جمالت خواندنی و تأملبرانگیز جمالت فصل نخست کتاب هرمنوتیک دین و اخالق به قلم هانس گئورگ گادامر فیلسوف آلمانی است. این اثر به آلمانی نگاشته شده و جول وانسهایمر آن را به انگلیسی ترجمه کرده که ترجمهاش مبنای برگردان فارسی شهابالدین امیرخانی بوده است. وانسهایمر در مقدمهاش به خوانندگان یادآوری میکند که نویسندۀ حقیقت و روش بارها به پرسش دربارۀ دین و اخالق پرداخته است. اما ازآنجایيکه گادامر پروژۀ اصلی زندگیاش را پژوهش در باب فهم بهطورکلی میدانست، در این اثر هم دعوی نگارش متنی کالمی یا دینی نداشته است. درواقع گادامر میخواهد نشان دهد که »تفسیر متون دینی قابل صرفنظر یا قابل فروکاستن به متون دیگر نیست، زیرا این متون نه فقط در زمینۀ هرمنوتیک کالمی حرفهایی برای گفتن دارند، بلکه مسائلی از هرمنوتیک نادینمدار را نیز آموزش میدهند.«)ص61( کتاب هرمنوتیک دین و اخالق از یازده بخش تشکیل شده است که عبارتاند از: کانت و پرسش دربارۀ خدا، دربارۀ امکان یک فلسفۀ اخالق، دربارۀ امر الوهی در اندیشۀ یونان باستان، مسئلۀ هستیشناختی ارزش، اندیشه بهمثابۀ رستگاری، اسطوره در عصر علم، اخالق و ارزش و اخالق عملی، تأمالتی دربارۀ رابطۀ دین و علم، تأملی دربارۀ نقش دوستی در علم اخالق یونانی، اسطوره و اخالقیات دستوری. وانسهایمر بر این نظر است که در گفتارهای این کتاب، منظور گادامر فقط تفسیر متون دینی نیست؛ ادعای کلی دین نیز الزاماتی برای پژوهش هرمنوتیکی بههمراه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.