از دل تو تا دل من: دوازده گام برای زندگی مهربانانه

کارن آرمسترانگ مرضیه سلیمانی نشر نو چاپ اول: ‪224 ،1395‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کارن آرمسترانگ نویسندۀ کتاب از دل تو تا دل من یکی از برجستهترین چهرههای دینپژوهی و معنویت معاصر است و این اثر او به یک معنا بازتابی از دانش، بینش و تجربههای او در برخورد و گفتگو با متفکران و متألهان برجستۀ حوزۀ دینپژوهی است. مرضیه سلیمانی مترجم اثر نویسندۀ کتاب را چنین توصیف کرده است: »بانویی دانشور و اندیشمندی معنوی است که شاید بهمعنای سنتی و داللت خاصی که در فرهنگ ما وجود دارد، بتوان او را صاحب معارف متعالی و حامل حکمت دانست.« آرمسترانگ همچنین برندۀ جایزۀ تد است که آن را صرف راهاندازی و اشاعۀ یک منشور برای شفقت کرده که ازسوی متفکران برجستۀ ادیان مختلف نوشته شده است و هدفش بازگردندان عطوفت و نوعدوستی به قلب زندگی دینی و اخالقی است. نویسندۀ کتاب از دل تو تا دل من بر این نظر است که »شفقت چیزی است که ما آن را تصدیق و تحسین میکنیم. صدای آن در سرتاسر تاریخ در گوش انسانها پیچیده است و هنگامی که با مرد یا زنی مشفق مواجه میشویم، احساس میکنیم بهبود یافتهایم یا تقویت شدهایم. اما از بسیاری جهات، شفقت با شیوۀ زندگی مدرن ما بیگانه است.« (21ص) آرمسترانگ میگوید شاید الزامات شفقت در نگاه اول ترسناک بهنظر برسند، بهنحوی که یافتن نقطۀ آغاز بهراستی دشوار باشد. بههمین خاطر او برنامهای با دوازده گام ترتیب داده است که به فرد یاری میرساند بهسمت شفقت حرکت کند. این گامها عبارتاند از: دربارۀ شفقت بیاموزیم، به جهان پیرامون خویش بنگرید، با خودتان مشفق باشید، همدلی، مراقبه، عمل، دانستههای ما چه اندک است، چگونه با دیگری سخن بگوییم؟ نگرانی برای همگان، دانش، بازشناسی، دشمن خود را دوست بدارید. پیشنهاد آرمسترانگ این است که مسیر دستیابی به شفقت را با خواندن این برنامۀ دوازدهگانه آغاز کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.