سه رسالۀ فارسی

سید حسن خمینی تحقیق، تنظیم و نگارش: سید محمود صادقی اطالعات چاپ اول: ‪384 ،1396‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب سه رسالۀ فارسی اثر سید حسن خمینی است که سید محمود صادقی تنظیم و تقریر کرده است. رسالۀ نخست با عنوان »بررسی مسئلۀ فجر در لیالی مقمره« بحثی فقهی برای تحقیق در یکی از متفردات فقهی امام خمینی است و مشتمل بر سه فصل است. فصل نخست ابتدا نگاهی به مباحث تفسیری آیه، شأن نزول و تآملی در مفهوم تبین دارد و سپس این موضوع را با تبین؛ فعلیت یا طریقت، تأملی در معنای »من« و »من الفجر« و اختالف در زمان نزول آن ادامه میدهد. همچنین به اشکال مرحوم فاضل لنکرانی نیز اشاره میشود. فصل دوم »استدالل به روایات« نام دارد. مؤلف در این فصل ابتدا روایات استنادی امام خمینی و سپس مرحوم فاضل لنکرانی را طرح میکند. فصل سوم از رسالۀ نخست »اصل عملی در مسئله« نام دارد. »روشن است که در فرض اجمال ادلۀ لفظی و عدم داللت این ادله بر یکی از طرفین نزاع، راه برای اجرای اصول عملیه هموار میشود. در مسئلۀ مزبور نیز در فرض اجمال ادلۀ لفظی، باید به اصول علمیه رجوع کرد. در این باره باید گفت که در مسئلۀ مزبور در فرض اجمال ادله، گاه شبهۀ حکمیه و زمانی شبهۀ موضوعیه است.« (135ص) این فصل بهطور مشخص بر شبهۀ حکمیه در مسئلۀ لیالی مقمره تمرکز دارد و در آخر نیز مباحث کلی رسالۀ نخست جمعبندی میشود. دو رسالۀ بعدی به مسائلی در علوم اصول اختصاص و بهترتیب عبارتاند از: بررسی ماهیت اعتبارات عقالیی در دانش اصول فقه و حقیقت وجوب. رسالۀ دوم از چهار فصل با نامهای اصطالحشناسی، بررسی تحلیلی ادراکات اعتباری، رابطۀ تولیدی ادراکات اعتباری و حقیقی و بررسی مسئلۀ تشکیل در امر اعتباری. آخرین رساله با عنوان »حقیقت وجوب« سه فصل دیگر را در برمیگیرد. مؤلف ابتدا مفاهیم کلی مانند معنای لغوی انشاء، حکم و وجوب را طرح کرده و سپس به کلیات و حقیقت وجوب پرداخته است. فصل سوم این رساله با نه بخش از بقیۀ فصول مفصلتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.