مفهوم حکمت در ادیان توحیدی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

میکنیم. برای عدة بسیاری، این محوریت، خواست خود و یا دیگران است. ما یا برای خود زندگی میکنیم و یا برای دیگران. اگر کسی را بیابیم که اینگونه نیست، او را فردی فاقد هدف و ارزش قلمداد میکنیم. اما کالم خدا به روشنی بیان میکند که شخص حکیم کسی است که محور ارزشهایش نه خود و نه دیگران، بلکه خداست. چنین شخصی ممکن است فاقد هر نوع تحصیالت دانشگاهی باشد اما زندگی خود را بر مبنای انجام خواست خدا بنا میکند و میکوشد اهداف االهی را در هر آنچه میاندیشد و به عمل در میآورد به اجرا درآورد. بدین سبب کالم خدا، »ترس خدا« را آغاز حکمت میداند.

آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیز در این نشست دربارة »مفهوم حکمت در متون اسالمی« بحث کرد. وی با اشاره به این نکته که رابطة میان حکمت و دیانت یا به تعبیر دیگر رابطة میان دین و تعقل در ادبیات ما سابقه دیرینه دارد، گفت: »خیلیها این دو را کامال مستقل و بیارتباط میدانند و میگویند این دو در مقابل هم هستند. برخی هم نبوت و دیانت را مکمل عقل میدانند. یعنی انبیا آمدند که کمبودهای عقل بشری را تکمیل کنند.«

وی همچنین گفت: چه راه دین، چه راه عقل، هر کدام را بگیریم به هم ميرسند. یعنی اگر تعقل کنیم به خدا و انبیا میرسیم اگر هم سراغ دینداری برویم به تعقل میرسیم. در 72 آیه قرآن کریم به مردم گوشزد شده که تعقل و تفکر کنید. همچنین در خطبة اول نهج البالغه هم آمده است که پیامبران و انبیا آمدهاند تا گرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.