‪Hafiz of Shiraz:‬ ‪An Introduction to the Sufi Master‬

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

‪Peter Avery‬ ‪Other Press,104 pages‬ حافظ شیراز: درآمدی بر شناخِت استاِد صوفی پیترآوری انتشاراِت آدِر، 104 صفحه

به جرأت میتوان گفت در میان پژوهشگران و حتی غیرمتخصصین ایرانی، کمتر کسی است که پیتر آوری را نشناسد و با نام، خدمات و آثار او و نیز عالقۀ فراوانش به فرهنگ و ادبیات ایران آشنا نباشد. او همان ایران شناس انگلیسی است که در جوانی در نیرویزمینی بریتانیا در هند خدمت کرد و در آنجا با زبان فارسی آشنا شد. سپس در شرکت ملی نفت ایران و انگلیس استخدام شد و در آبادان مسئول آموزش زبان فارسی به انگلیسیها شد. اما بعد از ملی شدن صنعت نفت در ایران، در استخدام شرکت ملی نفت ایران باقی ماند و از این طریق با زبان و ادبیات فارسی بیشترآشنا شد. وی در طول عمر خود، آثار زیادی در حوزۀ ایران شناسی انتشار داده است.

اولین اثر او ترجمه مشترکی است از برخی رباعیات خیام وآخرین آن ترجمۀ کامِل دیوان حافظ به زبان انگلیسی. کسی که سالها به تحقیق و تدریس در کینگز کالج لندن اشتغال داشت و صاحِب نشاِن امپراطوری بریتانیا نیز بود، بارها و صراحتا بر عشق وافر خویش به تاریخ و ادبیات ایرانی تأکید کرده وصیت کرده بود که پس از مرگ، مدالهای افتخار، لوح تقدیر، و جایزۀ ویژۀ جشنوارۀ بینالمللی فارابی را که از رئیسجمهور ایران بهخاطر بهترین ترجمۀ دیوان حافظ به زبان انگلیسی دریافت کرده بود، از وی جدا نکرده و با او درتابوت بگذارند. بنا به وصیت، چنین شد. در پایان، مراسِم تدفیِن باشکوهی که در دانشگاه کمبریج برگزار شد و گویی نَه یک آییِن مألوف و مرسومِ ترحیم، که گردهمایِی بزرِگ ایران دوستان و ایران پژوهان بزرگ جهان بود.

عناوین زیرازجمله مهمترین آثار آوری )یا ایوری( و البته معروفتر از بقیهاند:

‪-Modern Iran, Praeger // -The Cambridge History‬ ‪Of Iran, edited by P.avery.g.r.g.hambly‬ ‪and C.melille, Cambridge Univsity Press //‬ ‪-The Collected Lyrics Of Hafiz Of Shiraz,‬ ‪Archetype,cambridge // -The Speech Of The‬

‪Birds, Cambridge.‬

تاریخ معاصر ایران، ترجمۀ محمد رفیعی مهرآبادی؛ - ویراستاری و سردبیری جلد هفتم کتاب تاریخ ایران کمبریج )دوران قاجار و پهلوی( به کمک چارلز ملویل و حامد الگار، انتشارات دانشگاه کمبریج.

اما آنچه به مطالب امروز ما مربوط میشود، کتابی است که آوری با عنوان درآمدی بر شناخت استاد صوفی و پیرامون حافظ و غزلهایش نگاشته است. بهجز انتخاب هوشمندانۀ مجموعهای از غزلهای حافظ شیراز، مقدمۀ اثر که بخش اعظم آن را تشکیل میدهد و جای آن دارد که در قالب کتابی مجزا چاپ و منتشر شود، بهراستی کمنظیراست و پُر از نکاِت فراموششده یا مغفولمانده دربارۀ این شاعِر رنِد صوفی. نکتههای ادبی، مسائل تاریخی و اصطالحات و آییِن صوفیان وآداِب صوفیانه ازجمله مطالب خواندنی و موثق کتاب هستند. زحمات نویسنده و فرد دیگري که نام او در کنار پیتر آوری بر جلد کتاب بهچشم ميخورد، تقدیرکردني است. او کسي نیست جز جان هیث استابس؛ شاعر برجستۀ انگلیسی که در ترجمۀ اشعارِ دشوار یاِب شاعِر پیچیدهگوی و طنّازِ ما بهیاری آوری شتافته است.

جان فرانسیس الکساندرهیث استابس، مترجم نامدار انگلیسی بود که مضمون اکثر اشعارش از بنمایههای اسطورهای الهام گرفته است. او تحصیلکردۀ کمبریج و آکسفورد، شاعری متعلق به سبِک رمانتیک و کالسیسیسم و صاحِب آثار چاپشدۀ فراوان که همواره با استقبال عموم مردم و نیز منتقدان و ادیبان روبهرو بوده است. برخی از آثار او عبارتاند از:

‪-Wounded Thammuz, Penguin // -The‬ ‪Forsaken Garden // -Cosmic Poem // -Artorius‬ ‪// -In The Shadows // -the Sound Of Light‬

...و نویسنده در مقدمه متذکر میشود که حافظ هم پایۀ شکسپیر و گوته است، صوفی است، ادیب است، در زمانۀ دشواری میزیسته، در بحبوحۀ آشفتگی شهرها، دستاندازی قبایل به شهرنشینها و بیثباتی حکومتی از عشق، دوستی، آرامش و سرخوشی سخن گفته و در یک کالم، در عیِن خردمندی و صراحِت کالم بر جهان وطنی تأکید کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.