تاثیر جهانبینی اسالمی در دانشگاه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم روز وحدت حوزه و دانشگاه و رونمایی از کتابهای »فطرت« و »معاد« برگرفته از آثار آیتاهلل جوادی آملی و تجلیل از پژوهشگران برتر سازمان »سمت«، با حضور احمد احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین )سمت(، مهدی گلشنی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، حجتاالسالمو المسلمین مرتضی واعظ جوادی آملی رئیس بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء، وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور و جمعی از شخصیتهای فرهیخته حوزوی و دانشگاهی، در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت( برگزار شد. احمد احمدی در این مراسم در سخنانی با اشاره به همکاری سازمان »سمت« به عنوان متولی تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها با نهادهای حوزوی، گفت: »ما سعی داشتیم سازمان »سمت« تجسم وحدت حوزه و دانشگاه باشد و معتقدیم که بدون استفاده از حوزه، دانشگاهها در حوزه علوم انسانی نمیتوانند کار ارزشمندی انجام دهند«. مهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی دیگر سخنران این مراسم در سخنانی با موضوع »اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه و نقش آن در توسعه علوم انسانی اسالمی« گفت: »در گذشته بین علم و دین، دوتایی و جدایی وجود نداشت، تا جایی که از منظر علما پرداختن به علم عبادت تلقی میشد. به مرور علم جدید طی چند قرن تفکر پوزیتیویستی را بر فضای دانشگاهها حاکم کرد و تا امروز نیز شاهد آثار سوء آن هستیم«. وحید احمدی مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان این مطلب که 50 درصد ظرفیت دانشجویی کشور در علوم انسانی فعال هستند، بیان داشت: »با وجود ظرفیتهای گسترده حوزه علوم انسانی

در کشور شاهد ضعف ساختاری در حوزه علوم انسانی هستیم«. حجتاالسالم مرتضی واعظ جوادی رئیس بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء نیز در ادامه مراسم در سخنان خود گفت: »به نقل از آیتاهلل العظمی جوادی آملی ما یک »وحدت« داریم در مقابل »کثرت« و یک »وحدت« داریم در مقابل »اختالف«؛ اگر کثرت، نشأت گرفته از وحدت باشد، این کثرت ممدوح خواهد بود و جامعه از آن بهره خواهد برد، اما اگر کثرت از وحدت ناشی نشود و منابع مختلفی باعث این اختالف باشند چون این نوع کثرت از یک وحدت الهی ناشی نشده است، چالشهایی را ایجاد میکند که متأسفانه در جامعه امروز شاهد آن هستیم«.

در بخش پایانی این آیین از کتابهای »فطرت« و »معاد« برگرفته از آثار آیتاهلل جوادی آملی، رونمایی شد. همچنین در این بخش، مهدی زارع بهرامآبادی، زهرا ابوالحسنی و محمد آرمند، از نویسندگان و پژوهشگران و اعضای هیأت علمی سازمان »سمت«، بهعنوان پژوهشگران برگزیده و مهدی احمدی بهعنوان مدیر برتر پژوهشکده »سمت«، معرفی و تقدیر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.