بزرگداشتابراهیمیدینانی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم بزرگداشت دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی، استاد فلسفه اسالمی، در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ضمن خوشامدگویی به حضار در آغاز این مراسم درباره استاد دینانی گفت: نقش استاد دینانی در تحلیل موقعیت اجتماعی و همگانی کردن فلسفه بسیار مهم است. فلسفه میل به استقالل دارد. برای رشد عقل عمومی در جامعه فلسفه به نحوی باید به میان مردم بیاید و یکی از بزرگترین کارهایی که استاد از طریق صدا و سیما انجام دادهاند این است که فلسفه را با زباني شیرین به میان مردم آوردهاند. تمامی تقسیماتی که در فلسفه ما وجود دارد ، ابتدائی است. اگر نه، هم مشائی و هم اشراقی به دنبال برقراری ارتباط میان عقل و شهود هستند. ایشان فلسفه را همگانی کرده و لذت فلسفه را به مردم چشاندهاند. اگر مردم فلسفه را درک بکنند، مریدی عقل را خواهند کرد. بلخاری تصریح کرد: هیچ فیلسوفی را نمیشناسم که به قدر استاد دینانی از مقام حضرت عقل دفاع کرده باشد. در ادامه این نشست غالمرضا اعوانی گفت: جناب استاد دینانی مقام فلسفه را حفظ کردهاند. فلسفه در ایشان زندگی میکند و مسائل فلسفی در ایشان زنده است. در کتب ایشان میبینید مسائل گوناگون در سنت اسالمی طرح شده است. تمام فالسفه بزرگ یک پا در گذشته و یک پا در حال دارند و دکتر دینانی هم چنین هستند. در ادامه این نشست نجفقلی حبیبی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: لقب فیلسوف برای ایشان شایسته است. ایشان در حوزه فلسفه آثار زیادی را تولید میکنند و هم از حوزه فلسفه دفاع میکنند. صدها نفر در طی این سالها از ایشان استفاده کردهاند و حاال خود استاد هستند. از این رو وجود ایشان بسیار پربرکت است. صدوقیسها نیز در این مراسم گفت: دکتر دینانی اسالمیترین نظریه در خصوص معاد را در فلسفه اسالمی مطرح کردهاند. وی روی مسائل اساسی و بنیادی دست گذاشتهاند.

سیداحمد خضری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، سخنران بعدی این نشست بود. خضری با قدردانی از برگزاری مراسم نکوداشت استاد دینانی گفت: دکتر دینانی از جنس نور است و اینگونه مراسم شایسته ایشان است. این سومین باری است که بنده توفیق سخن در باب دکتر دینانی را مییابم. حسامالدین آشنا، مشاور رییس جمهوری و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع( سخنران بعدی این نشست بود. آشنا در بخشی از سخنانش گفت: جامعه جوان ما نیازمند شخصیتهایی است که بتواند به آنها اتکا کند. ایشان طلبه و دانشجوی واقعی هستند، کسی است که استاد دیده، کتاب خوانده و تامل کرده و تحصیل و تفکیر و تهذیب را همراه کرده است. مشاور رییسجمهور تصریح کرد: ما به کسی نیاز داشتیم که به روز باشد. به کسی که در خصوص دینداری در این دوره سخن بگوید .ما به کسی نیاز داشتیم که دغدغه داشته باشد و به دانستن و دانش غیرت داشته باشد و در نهایت به کسی احتیاج داشتیم که در حسرت فهم درست مردمان باشد. امروز نام چنین کسی غالمحسین ابراهیمیدینانی است.

دکتر دینانی در پایان این مراسم پس از دریافت لوح انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سخنانی اظهار داشت: برخی گفتند هر چه نوشتهایم به فارسی نوشتهایم. زبان ما زبان فارسی و ایرانی است و ایران مهد تمدن بشر از روزگار باستان است. روزی که اروپا در توحش بود و آمریکا نبود، ایران صاحب فرهنگ بزرگی بود. ایران دارای فرهنگ بزرگی بود، افالطون به ایران سفر کرده بود، اما به دالیلی نامی از بزرگان ایرانی باقی نمانده است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برخی از دشمنان که امروز دیگر شما آنان را خوب میشناسید و به زبان عربی هم حرف میزنند، چنین القا کردهاند که ایرانیان مشرک بودهاند. امروز بهترین مغزهای ناسا ایرانی هستند. اگر امروز از زبان فارسی حرف میزنیم جنبه فرهنگی دارد و نه ناسیونالیستی. دینانی در پایان گفت: اگر ایرانیها نبودند، نمیدانم به سر اسالم چه میآمد. اگر چنین بود فقط داعش وجود داشت. تمام فالسفه بزرگ تاریخ اسالمی ایرانی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.