رونمایی از اختیار در ضرورت هستی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم رونمایی از آخرین اثر ابراهیمی دینانی با عنوان »اختیار در ضرورت هستی« در محل انجمن حکمت و فلسفه ایران برگزار شد. همچنین 5 اثر پرسش از هستی، فراز و فرود فکر فلسفی، اختیار در ضرورت هستی، من و جز من و از محسوس تا معقول مورد نقد و بررسی شاگردان ابراهیمی دینانی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست سیدحمید طالب زاده، استاد فلسفه دانشگاه تهران راجع به کتاب پرسش از هستی یا هستی پرسش سخنرانی کرد و گفت: کتاب پرسش از هستی یا هستی پرسش کتابی بالغ بر 450 صفحه و 14 فصل است و فضای متبوعی برای خوانندگان فلسفه فراهم می کند. در کتابهای اخیر دینانی، ما با فیلسوفی مواجه هستیم که از منظر اندیشه اسالمی مستقیما و با شجاعت درباره انبوهی از مفاهیم و عناوین مهم صحبت کرده و میکوشد راجع به آنها بیاندیشد.

سخنران بعدی مراسم محمد جواد اسماعیلی، استادیار گروه فلسفه اسالمی موسسه حکمت و فلسفه بود. وی به طرح موضوعاتی راجع به کتاب »از محسوس تا معقول« ابراهیمی دینانی پرداخت و گفت: بحث محسوس و معقول و چگونگی گذار معرفتی از محسوس به معقول در همه آثار ایشان وجود دارد. ابراهیمی دینانی فکر را شناسایی میکند و آن را پرورش میدهد. به همین دلیل بنده، ایشان را صیاد فکر مینامم. شمس الملوک مصطفوی استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی از دیگر شاگردان ابراهیمی دینانی بود که راجع به کتاب »من و جز من« سخنرانی کرد. شهین اعوانی، معاون پژوهشی موسسه حکمت و فلسفه ایران در ادامه این مراسم درباره کتاب فراز و فرود فکر فلسفی سخنرانی کرد و گفت: ابراهیمی دینانی در ابتدا

و پیش از هر چیزی سعی میکند خوب بفهمد و پس از خواندن یک کتاب حسابی با آن درگیر میشود. عالوه بر اینکه به مسائل روز بسیار توجه دارد و فکرش بسیار به روز است.

آخرین سخنران مراسم حجت االسالم خسروپناه رئیس موسسه پژوهشی حکم و فلسفه بود. وی گفت: بنده آثار دکتر دینانی را به دو دسته تقسیم میکنم. دسته اول شامل معرفی شخصیتهای فکری، فیلسوفان و متفکران جهان است. مثل آثاری که راجع به سهرودی، غزالی و یا خواجه نصیر نوشته است و انتخاب هیچ کدام از اینها تصادفی نبوده و با عقالنیت و حکمت انتخاب شده است. دسته دوم آثاری هستند که به موضوعات حکمی و فلسفی اختصاص دارند. در این آثار ابراهیمی دینانی راجع به موضوعات و چالشهایی که ذهن او را درگیر کرده مینویسد.

در انتهای این مراسم لوح تقدیری توسط حجتاالسالم خسروپناه به ابراهیمی دینانی اهدا و از آخرین اثر ابراهیمی دینانی با عنوان »اختیار در ضرورت هستی« رونمایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.