جامعهشناسیبدن

نظریه های مدرن، پست مدرن و پساساختارگرایانه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

انتشارات نقش و نگار کتاب جامعه شناسی بدن: نظریه های مدرن، پست مدرن و پساساختارگرایانه عالوه بر مقدمه از سه بخش و نتیجهگیری تشکیل شده است. بخش نخست با عنوان »ابژه-بدن قاعدهمنده« مشتمل بر سه فصل است. فصل اول »آداب و سلوک انسانساز: هنجارهای اجتماعی و نظارت عرفی« نام دارد و مؤلف به آرای نوربرت الیاس و فیلیپ آریس میپردازد. فصل دوم با عنوان »رژیمها و نهادها: اقتدار و نظارت معین« به آرای میشل فوکو اختصاص دارد. کریگان فصل سوم کتابش را »فضا و مکان: عادتواره و نظارت اجتماعی« نامیده است و آرای پیپر بوردیو را ضمن آن طرح میکند. دومین بخش کتاب »ابژه- بدن محدود« دو فصل دارد. در فصل چهارم با عنوان »صفرا، خون و بلغم،:بدنهای آیینی و حدود آلودگی« آرای مری داگالس طرح شده و واژۀ ابژه شرح داده شده است. فصل پنجم با عنوان »ذهن واری ماده: روان کاوی و بر تن کردن بدن« به آرای جودیت باتلر اختصاص دارد که بیش از همه بر آرای او در کتاب »دردسر جنسیتی« استوار است. »سوژه-بدن متفاوت« عنوان بخش سوم و پایانی کتاب است که از دو فصل تشکیل شده است. فصل ششم با عنوان »تغییر وضعیت و تعیین دوبارۀ حدود« که مبتنی بر آرای هاروی است و فصل هفتم »سوژۀ اجتماعی، تجربه های زندگی، سبک های زندگی و مراحل زندگی« که به آرای سوزان بردو اختصاص دارد. کیت کریگان در بخش نتیجه گیری سیر تحول اندیشه از بدن های سنتی و قبیله ای را به بدن های مدرن، از بدن های مدرن به بدن های پست مدرن و در نهایت بدنمندیانتزاعیدربسترجهانیطرحمیکند.کتابجامعهشناسیبدنحاصل پژوهشی بین رشته ایست و حوزه های متعددی از نظریۀ انتقادی، نظریۀ ادبی، مطالعات فرهنگی، مطالعات زنان، تاریخ و مطالعات انتقادی را دربرمیگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.