پدیدارشناسیتجربۀزیباییشناختی

گزارشات و مالحظات میکل دوفرن فاطمه بنویدي نشر ورا چاپ اول: ‪322 ،1396‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

یکی از برجستهترین آثاری که در حوزۀ پدیدارشناسی نگاشته شده است کتاب پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی بهقلم میکل دوفرن است. این اثر از دو موضوع اصلی تشکیل شده است. دوفرن ابتدا ابژۀ زیباییشناختی را بررسی میکند و سپس نظریهاش را دربارۀ تجربۀ زیباییشناختی بیان میکند. او بر این نظر است که »تجربۀ زیباییشناختی با احساس اولیه و بنیادی زیباییشناختی تطابق کامل دارد. در احساس زیباییشناختی آنچه به وسیلۀ حواس ادراک میشود، خودش را بهشکل یک تجربۀ زیسته عرضه میکند. فلسفه باید بکوشد صورتی عقالنی به این تجربه ببخشد. رابطۀ سوژه با اثر هنری سرمنشأ پیدایش کل تجربۀ زیباییشناختی است.« (14ص) دوفرن در این اثر بر تجربۀ تماشاگر اثر هنری و نه آفرینندۀ آن مترکز است. کتاب پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی از سه فصل تشکیل شده است. فصل نخست دربارۀ »پدیدارشناسی ابژۀ زیباییشناختی« است و ویژگیها و جایگاه ابژۀ زیبایی شناختی در میان ابژههای دیگر و جهان ابژۀ زیباییشناختی بهتفصیل بیان شده است. فصل دوم »پدیدارشناسی ادراک زیباییشناختی« نام دارد. دوفرن در این فصل مراحل ادراک را به سه مرحلۀ حضور، بازنمود و خیال، تأمل و احساس تقسیم میکند و برای صورتبندی اندیشهاش از آرای مرلوپونتی، سارتر، کانت و هیدگر استفاده میکند. فصل پایانی کتاب »تأسیس علم زیباییشناسی« نام دارد. چند نکتۀ کوتاه دربارۀ انتشار فارسی این اثر: کتاب با اینکه به طورکامل عنوان کتاب دوفرن را دارد اما در واقع گزارشی است که خانم بنویدی از کتاب اصلی ارائه کرده است. در فیپا نوشته شده است برگردان فاطمه بنویدی، اما ایشان در مقدمهشان نوشتهاند که کارشان ارائۀ گزارشی از کتاب دوفرن بوده است. بنابراین ممکن است خواننده یا خریدار این اثر تصور کند اثر برجستۀ دوفرن ترجمه شده است، در حالی که مترجم کارش را ترجمه نمیداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.