جنگ جهانی دوم به روایتتصویر

ریچارد هلمز یاسر عرب اطالعات چاپ اول: ‪424 ،1396‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

»جنگ جهانی دوم خونینترین نبرد تاریخ است. بهطوری که نمیتوان در مورد تعداد تلفات آن اطمینان حاصل کرد. تلفات متفقین بسیار چشمگیر بود؛ ارتش بریتانیا 264 هزار نفر تلفات داشت )تقریبا برابر با تلفات ایاالت متحده(. در این نبرد بین حدود

30248 تاجر بریتانیایی و 60500 شهروند غیرنظامی بر اثر بمباران کشته شدند.« (23ص) کتاب جنگ جهانی دوم به روایت تصویر اثر ریچارد هلمز است و می کوشد روایتی مصور از گوشههای بعضا دیدهنشدۀ این فاجعۀ جهانی ارائه کند. یاسر عرب مترجم کتاب در مقدمهاش چنین نوشته است: »کمتر کسی است که حاشیهها و انگیزههای حقیقی شکلگیری جنگ دوم را بهدرستی نداند؛ نقش فاتحان جنگ اول؛ اقتصاد متالشیشدۀ آلمان وایمار، سیاستهای جاهطلبانۀ کمونیسم شرق که به تجزیۀ امپراتوری کهن آلمان بهواسطۀ مفاد عهدنامه ورسای انجامید، هرکدام بهنوعی در شکلگیری جنگ دوم مؤثر بودهاند.« (11ص) ریچارد هلمز، جنگ را جنگ عکاسها توصیف کرده است؛ عکاسانی که برای حصول نتیجۀ بهتر و مطمئنتر به سوژهها نزدیکتر میشدند و تصاویری از صحنۀ نبرد تهیه میکردند. تصاویر و مطالب این اثر در هفت فصل طبقهبندی شدهاند که بهترتیب عبارتاند از: آغاز جنگ ،(1939) بریتانیای تنها ،(1940) شکلگیری جنگ ،(1941) نقطۀ عطف ،(1942) خیزش متفقین ،(1943) افول جنگ ،(1944) پایان تلخ

.(1945) ریچارد هلمز تهیه و تدوین این اثر را کار گروهی دانسته که حدود یک سال به طول انجامیده است. سعی او بیشتر بر آن بوده که تصاویر منتخب نشاندهندۀ صحنههای نبرد باشند. همچنین هدف هلمز و همکارانش این بوده است که کتابی تهیه کنند که برای نسل آیندۀ بریتانیایی-آمریکایی خیلی سنگین نباشد. این اثر نهتنها برای عالقهمندان به تاریخ جنگ بلکه برای عکاسان و به ویژه آن دسته از عکاسانی که موضوع جنگ عالقه دارند، خواندنی و دیدنی است. عکسهای این اثر از موثقترین منابع مربوط به جنگ جهانی دوم مانند آرشیو موزۀ سلطنتی جنگ لندن تهیه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.