تجلیل از دکتر محقق داماد

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم تجلیل از مقام علمی دکتر سید مصطفی محقق داماد در فرهنگستان علوم و با ارائه پیام رئیس جمهور برگزار شد. رئیس جمهوری در پیامی به مناسبت مراسم بزرگداشت و تجلیل از مقام علمی آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد که با حضور جمع زیادی از استادان، دانشجویان و عالقمندان در فرهنگستان علوم برگزار شد، گفت: دکتر محقق داماد نمونه روشنی از خردورزی و اعتدال است. بیتردید خدمات گسترده علمی، آموزشی و پژوهشی، از ایشان چهرهای برجسته و به یادماندنی ساخته است که میتواند نمونه روشنی از خردورزی و اعتدال، و نیز آرمان بلند همکاری حوزه و دانشگاه شمرده شود.

حجتاالسالم رسول جعفریان در این مراسم در سخنانی کوتاه درباره شخصیت دکتر محقق داماد گفت: عقل و درایتی که از مجموع فرهنگ و شیعه میشناسیم، محصول حوزه و دانشگاه است و این نسل از زمان مطهری و بهشتی آغاز شده و تا به امروز که زمان افرادی چون محقق داماد و دینانی است، ادامه یافته است. یکی از ویژگیهای آیت اهلل محقق داماد این است که وقتی انحرافی ببیند یا جمله نادرستی بشنود، ساکت نمیماند و در کنار پرداختن به علم و دانش به جنبههای اصالحی نیز میپردازد.

علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور نیز از دیگر سخنرانان این جلسه بود. وی که سابقه دوستی با دکتر محقق داماد را دارد گفت: به نظر من مهمترین ویژگی ایشان مصمم بودن در راهی است که پیش میگیرد. محقق داماد در راهی که طی میکند شک نمیکند و متحیر نیست. او میداند مقصدش کجاست و هدفش چیست. شیوه بیان و تبیین مسائل از دیگر ویژگیهای این عالم بزرگوار است. نحوه گفتمان آیت اهلل محقق داماد بسیار ارزشمند است و هر کسی از شنیدن صحبتهای ایشان لذت میبرد. جود و کرم از دیگر ویژگیهای اوست. همچنین در باب اجتهاد مواضع ایشان بسیار شاذ و نادر است و بنده در همین جا اعالم میکنم که از مریدان این عالم هستم.

دکترغالمحسین ابراهیمی دینانی عضو پیوسته فرهنگستان علوم و چهره ماندگار فلسفه در ادامه این مراسم گفت: از برگزاری چنین مجلسی خوشحال هستم. محقق داماد زبان خارجی را خوب بلد است و جهان را خوب میشناسد. او زبانش، زبان اسالم، مظهر کامل وحدت حوزه و دانشگاه و مظهر کامل علم قدیم و جدید است. چندی پیش در یک جلسهای ایشان از عبارت والیت دوستی نام بردند و بنده هم در همین جا این عبارت را استفاده میکنم. این عالم بر مهر و دوستی استوار است و خدا را شکر که ما سالها در سپهر والیت دوستی با ایشان هستیم. سپس سید محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطالعات، نیز در این مراسم با اشاره به این نکته که جای دو نفر در این مراسم خالی است گفت: این دو نفر یکی کاکایم سید محمد خاتمی است و دیگری دکتر سید حسین نصر است چرا که آیت اهلل محقق داماد از برجستهترین مشاوران ایشان در تدوین دایرهالمعارف قرآن بود. من زمانی که از کرمان به قم آمدم حجره من در مدرسهای بود که پدر بزرگوار آیتاهلل محقق داماد در آنجا تدریس میکردند. وی همچنین گفت: من شاهد بودم که چه شخصیتهای ارجمندی خدمت ایشان حضور پیدا میکردند. در پرتو این آشنایی بر آن شدم که ببینم منتسبین به این خاندان چه کسانی هستند که با آیتاهلل سیدمصطفی محقق داماد آشنا شدم.

دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه این سخنرانیها گفت: بنده بیش از 30 سال است که از دانش این استاد بهرهمند شدهام و جامعیت ایشان در فقه اصول و منطق مثالزدنی است. آیت اهلل محقق داماد گنجینه خاطرات ایران و حوزه علمیه هستند و در همه مواردی که بنده در خدمت ایشان بودم، نکتههای نابی شنیدهام. نکتهسنجی ایشان در تاریخ نقلی، درس زندگی میدهد و خوشبختانه حافظه خوبی که دارند موجب میشود که همه چیز را دقیق و امانتدارانه نقد کنند.

دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم در سخنانی کوتاه گفت: بنده در چند سال اخیر کمتر مجلس این چنینی را دیدم و فکر میکنم وجود این همه افراد عالم و بزرگ در این جلسه یک نشانه است و نشان از حرمت و بزرگی آیت اهلل محقق داماد دارد. وی افزود: رابطه من با ایشان یک رابطه کاری نیست بلکه یک رابطه دوستی و همدلی است. راجع به کتابی هم که امروز رونمایی میشود الزم است که بگویم حدود لاس19-18 پیش قرار شد که هر سال چهار نفر از طرف چهار فرهنگستان انتخاب شوند و به آنها نشان درجه یک علمی اهدا شود. مرحوم دکتر حبیبی پیشنهاد دادند که برای این نامزدهای انتخابی، کتابی هم تهیه شود. یکی از این منتخبین آیت اهلل محقق داماد بود. کتابی که امروز رونمایی میشود حاصل ارسال مقاالتی توسط استادان بنام است و همه آنها زیر نظر بنده تهیه شده است.

در ادامه این مراسم از کتاب »مردی از تبار خرد و فضیلت؛ ارج نامه سیدمصطفی محقق داماد« با حضور تعدادی از میهمانان رونمایی شد. آخرین سخنران این مراسم آیت اهلل محقق داماد بود که این جلسه به منظور نکوداشت مقام وی برگزار شده بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: من دست کسانی که برای این کتاب مقاله نوشتند را میبوسم. در خانواده من همه اهل تحقیق و علم بودند و به نظر خودم بنده کفران نعمت کردم و آن طور که باید و شاید از آن فضا استفاده نکردم. برادر بزرگتر بنده تجسم هوش، تحقیق، مطالعه و تربیت بود. بنده استادان بزرگی در حوزه علمیه قم که آن زمان یک حوزه آکادمیک بود، داشتم. حوزهای که در سایه فقر از در و دیوارش علم، تحقیق و پژوهش میبارید و منبع مالیاش تنها کمکهای مردم بود ولی با این وجود در این حوزه استادانی چون عالمه طباطبایی درس میدادند.

وی ادامه داد: در آن زمانها دانشگاههای آکسفورد، هاروارد با حوزه علمیه قم قابل مقایسه نبود…من در محضر استادان بزرگی همچون عالمه طباطبایی، استاد مطهری و آیتاهلل منتظری بودم و استفاده میکردم و در تهران هم با دوستان بزرگی آشنا شدم که نشست و برخواست با آنها برای ما درس بود که امروز از حضور همه دوستان در این مراسم تشکر و سپاس دارم.

محقق داماد افزود: پس از اینکه بنده به تهران آمدم، خداوند دوستان بزرگی نصیبم کرد، دوستانی که از آنها فضیلت میبارید از جمله آنها دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی بود که دوستی من و ایشان قدمت 05ساله دارد یا حدود 83سال پیش که دکتر اعوانی را دیدم، جذب عظمت ایشان شدم و اینها همه نعمتهایی بود که خداوند در این سالها به من عطا کرد و امروز که اینجا هستم دلم به این خوش است که در کنار استادانی قرار گرفتم که روزی در بحثهای من حضور داشتند. من از سال 1370 عضو پیوسته فرهنگستان علوم شدم که آن زمان ریاست آن را دکتر شریعتمداری برعهده داشت. از آن زمان تا کنون که ریاست این فرهنگستان را دکتر اردکانی به عهده دارد، بنده تجسم کامل فرهنگ و ادب را در ایشان دیدهام و از ایشان بابت برگزاری این مراسم نهایت تقدیر و تشکر را دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.