چگونه از زندگی دست بشوییم و دلشوره آغاز کنیم

مهرداد پارسا شوند چاپ اول: ‪168 ،1396‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب چگونه از زندگی دست بشوییم و دلشوره آغاز کنیم مجموعه گفتوگوهایی خواندنی و جذاب با سایمون کریچلی است. سایمون کریچلی از جنجالیترین متفکران فلسفه معاصر است و در تأمالت خود به موضوعات متنوع و حوزههای گوناگونی میپردازد و همین امر او را در صف آن متفکرانی قرار میدهد که پیوند عمیقی میان فلسفه و زندگی فیلسوف میبینند. کریچلی در این گفتوگوها مضامینی چون زندگی، فلسفه، مرگ، عشق، طنز و اصالت را بررسی و خواننده را با کلیتی از موضوعات فلسفه خویش و تفکر معاصر آشنا میکند. این اثر از شش فصل تشکیل شده است. او در فصل نخست با عنوان »زندگی« اطالعاتی از زندگی نامهاش میدهد: از ایام جوانی و رویدادهای روزمره زندگیاش تا روی آوردنش به فلسفه. فصل دوم »فلسفه« نام دارد و او از فلسفهای سخن میگوید که باید بخشی از حیات یک فرهنگ را شکل دهد و بتواند پرسشهای کلی را در بافتی به خصوص طرح کند. در فصل سوم کریچلی به مفهوم »مرگ« میپردازد و میکوشد جنبههای مختلف آن را از خالل اندیشههای فیلسوفانی چون هایدگر، لویناس، دریدا واکاوی کند. به باور کریچلی، پرداختن بیش از اندازه فالسفه به مفهوم مرگ از آرمانی خودخواهانه و وسواسی حکایت دارد و ازاینرو، او در سا لهای اخیر بیش از مرگ به مفهوم عشق میپردازد و »عشق« موضوع فصل چهارم کتاب است. کریچلی در این فصل مضمون عشق را از خالل آثار فروید و لکان پیمیگیرد و تفسیری روانکاوانه از آن بهدست میدهد. در فصل پنجم با عنوان »طنز« کریچلی به موضوع طنز میپردازد و اندیشههای کتاب مستقلش، دربارۀ طنز را خالصه میکند. به باور او، فیلسوف باید به جهان و به خود نگاهی طنزآمیز داشته باشد. در نهایت کریچلی در فصل ششم و پایانی کتاب موضوع »اصالت« را بررسی میکند. از نظر او اوج اصالتی که سوژه انسانی میتواند داشته باشد پذیرش ناتوانی و عجز هستیشناختیاش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.