پیشدرآمدیبر حقوقسازمانهایبینالمللی

یان کالبرز فیروز ساالریان اطالعات چاپ اول: ‪528 ،1396‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

این اثر در شانزده فصل برای دانشجویان رشتۀ حقوق و علوم سیاسی نگاشته شده است و نه تنها به عنوان منبع درسی در این حوزه بلکه همچون مرجع و راهنمای معتبری برای پژوهش در حوزۀ حقوق سازمانهای بین المللی به کار میرود. کالبرز عالوه بر تفصیل موضوع، مثالهای متعدد و نتیجهگیریهای مفیدی را در پایان هر فصل ارائه کرده است. با این حال مؤلف در این اثر از ساختار تشکیالتی سازمانهای بینالمللی سخن نگفته و بیشتر به پرسشهای حقوقی دربارۀ این سازمانها پاسخ داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.