پژوهش ها در جامعۀ ایرانی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

دومین روز از چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران با سخنرانی مقصود فراستخواه در سالن مطهری دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد. فراستخواه در این نشست دربارۀ موضوع جامعه ایرانی، سیاست و عدالت سخنرانی کرد. وی با اشاره به اینکه عدالت در جامعه ایران بحثانگیز است، گفت: براساس پژوهشهایی که انجام شده شاخص نیکبختی در ایران نسبت به بقیه کشورها پائینتر است و در این حوزه ما جایگاه خوبی نداریم. این در حالی است که از لحاظ ثروت ملی در رتبۀ خوبی قرار داریم و نتیجۀ این بحث اینکه ما در توزیع ثروت و عدالت ناموفق بودهایم.

فراستخواه ادامه داد: برای توضیح عدالت و بیعدالتی نیاز به نظریه داریم. افرادی چون رالز، آندرسون و سید حسین طباطبایی عدالت را بهخوبی توضیح دادهاند. بهگفتۀ رالز نابرابریها رسما دایر و موجود و نه طبیعی و نه استحقاقیاند نه منطقا ضروری و نه بدیهی. تقسیم فرصتها به منابع جهان روی حساب و کتاب و منطقی و مدبرانه نیست، بنابراین این جهان، بهترین جهانی نیست که میتوان داشت آنچه ضرورت منطقی و عقلی دارد در تقسیم مجدد منابع است.

این جامعهشناس ایرانی در ادامه گفت: مسئلۀ اصلی من در این بحث این است که هیچ چیز از عهدۀ این نابرابریهای بهگزاف نشسته در این جهان بر نمیآید. گروههای محروم و اقلیت حتی در تجربۀ آموزشی هم در حاشیه هستند. گاهی ما چشم میدوزیم به نظام سیاستگذاری تا بیاید و این نابرابریها را رفع کند. نکتۀ مهم در این موضوع اینکه سیاست با امر سیاسی فرق دارد. امر سیاسی اجازه میدهد که چه چیزی در دستور ملی قرار بگیرد یا حذف شود و این معنا

از سیاست در اختیار طرفهای منتفع و مسلط نابرابریهاست که بهصورت سازمانها و شبه سازمانها، نظمهای دسترسی محدود و نابرابر را بازتولید و یک دور باطل از نابرابریها را ایجاد میکند.عضو هیئت علمی مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی اضافه کرد: نابرابری یک امر آنتولوژیک است و خود را در نظام آموزش، دانش و سیاستگذاری بازتولید میکند. برابری یک متغیر مستقل است و قابل تحویل و ارجاع به چیزهای دیگر نیست. یا باید برابری ایجاد شود و یا اینکه نابرابری هست و تا وقتی نابرابری هست وضعیت جهان ما یک جانبه و منازعهآلود خواهد ماند.

فراستخواه در پایان خاطرنشان کرد: باید از طریق بینانیت شرایط امکان برای عمل نقد و تغییر صلحآمیز فراهم شود از جمله سازوکارهای میانی میتوان به گفتوگو و توافق شبکهسازی، توسعه و تنوع گفتمانی، فهم و درک متقابل، چندجانبهگرایی، گشودن دریچههای سیاستگذاری و دستورگذاری اجتماعی برای خطمشی عمومی اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.