هشترودی در انجمن مفاخر

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

نشست ”بازخوانی اندیشههای مرحوم دکتر محسن هشترودی“، در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، برگزار شد.

در این مراسم که با حضور شخصیتهای علمی و فرهنگی، چون؛ دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن؛ دکتر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت؛ دکتر مهدی محقق، رئیس هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ استاد سید عبداهلل انوار، عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ پروفسور ژک دوبوک، رئیس تحقیقات علمی وزارت علوم فرانسه، ریاضیدان، فیلسوف، استاد دانشگاه، و عضو »مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه«، مگردیچ تومانیان، رئیس شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم و دکتر فریبا هشترودی، فرزند پروفسور محسن هشترودی و فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه،برگزار شد،لزوم نگارش کتابی جامع و ساخت انستیتوی دکترهشترودی، در ایران با مشارکت فرانسه، اعالم شد. دکترحسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با درود به روح دکتر هشترودی در یکصد و دهمین سالروز تولدش گفت: بگذارید کالم خود را با این جمله شروع کنم: فیلسوفان، ریاضیدانان عالم ذهناند و ریاضیدانان، فیلسوفان عالم عین. فیلسوف هستی را تفسیر میکند و ریاضیدان آن را تغییر میدهد یا امکان تصرف در آن را در اختیار ما مینهد و مرحوم دکتر هشترودی هم فیلسوف بود هم ریاضیدان. پس هم حاکم جهان ذهن بود هم حاکم جهان عین.

دکتر مهدی محقق در ابتدای سخنرانی خود به زبان انگلیسی از حضور سفیر فرانسه تشکر کرد و گفت: مرحوم دکتر هشترودی جنبههای مختلف داشت اوال که از خانوادهای روحانی بود و من برادر استاد هشترودی را هم میشناختم که استاد عربی بود. خود دکتر هشترودی مورد توجه دانشجویان بود و بسیاری از مسائل فلسفی و ریاضی را برای آنها بیان میکرد و تکیهاش بر این بود که فلسفه و ریاضی با هم در ارتباط هستند و کسی که ریاضی میداند باید فلسفه را هم بداند. او فلسفه قدیم و جدید را میشناخت و دانشجویان بسیار به او عالقه داشتند زیرا میتوانستند مطالب علمی را به زبان ساده از ایشان بشنوند. ریاضیات در علوم اسالمی شأن باالیی داشته است.

سپس دکتر سید عبداهلل انوار با بیان اینکه ایرانیان باید به دکتر هشترودی افتخار کنند، گفت: او در هر موضوع علمی که وارد میشد حق صحبت و موضوع را ادا میکرد یکی از خدماتی که در زمان قدیم شد اعزام این دانشجویان برای تحصیل به اروپا بود. ایشان وقتی برگشت به عنوان معلم ریاضی آمد اما در ادبیات هم همانگونه اشراف داشت. او همیشه میگفت از هندسه اقلیدسی هیچ وقت غافل نشوید، هرچقدر هم در ریاضی تبحر داشته باشید.

سپس، پروفسور ژک دوبوک، ریاضیدان، فیلسوف، استاد دانشگاه، و عضو »مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه«گفت: بسیار خوشحال و مفتخر هستم از شرکت در این نشست برای ارج نهادن به محسن هشترودی که فقط یک ریاضیدان برجسته نبود. مایل هستم برای شروع از فرانسه شروع کنم و مسیر زندگی محسن هشترودی سی سالهای که به پاریس برای بار دوم آمده، چرا که او اقامت دیگری به عنوان بورسیه دولت فرانسه در پاریس داشته است. در آغاز چند کلمهای از افق ریاضی در آن دوران، یعنی سالهای 1930 باید گفت.این افق بسیار از هم گسسته بود. در مورد هندسه دیفرانسیلی،رشته محسن هشترودی به واقع دو مملکت بودند که به حساب میآمدند: نخست، آلمان، محل زادگاه »گوس« و »ریمان«از پیشتازان در این رشته. شهر گوتتینگن که مرکز منطق و جبر بود، در هندسه دیفرانسیلی نقش چندانی نداشت. بلکه هامبورگ قطب این رشته بود. جایی که برای مثال کالهه و بالشکه تحقیق میکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.