تجلیل از دکتر مهدی محقق

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم تجلیل از استاد دکتر مهدی محقق با حضور استادان دانشگاهها، شخصیتهای علمی و فرهنگی و پژوهشگران کشور در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

دکتر سهرابپور مشاور عالی رئیس بنیاد ملی نخبگان دراین مراسم در سخنانی گفت: ما امروز برای بزرگداشت مردي بزرگ در اینجا گرد آمدهایم و بنده در دبیرستان البرز شاگرد ایشان بودم. وی افزود: دکتر مجتهدی رئیس دبیرستان البرز و همزمان استاد دانشگاه تهران بودند که از اساتید دعوت میکردند که در مدرسه البرز تدریس کنند که دکتر محقق هم دو سال به ما عربی درس دادند. سهرابپور اضافه کرد: استاد یک شخصیت چند بعدی دارند که در عین حال که استاد دانشگاه و مجتهد هستند، همچنین یک شخصیت بینالمللی به شمار ميآیند. هدف از برگزاری این مراسم الگو نشان دادن به جوانان است تا از خدمات علمی این بزرگوار مطلع و بهرهمند شوند. بهگفتۀ سهرابپور، دکتر محقق یک شخصیت تراز اول در ادبیات فارسی، عربی و تاریخ پزشکی هستند و در بسیاری از مجامع علمی داخلی و خارجی عضویت دارند. ایشان چهره ماندگار در سال 1380 شدند و جایزۀ علمی طباطبایی بنیاد ملی نخبگان را نیز دریافت کردند. وی در پایان سخنان خود گفت: استاد شاگردان زیادی تربیت کردند که این شاگردان به این مملکت خدمات شایانی کردند. سپس دکتر حسن بلخاری قهی استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سخنانی ایراد کرد. وی گفت: از بزرگترین سعادتهای زندگی این حقیر، سعادت خدمت به فرهنگ شریف عظیم و بلندمرتبۀ ایرانی ـ اسالمی در کنار استاد بزرگ و بیهمتایی چون حضرت استاد دکتر مهدی محقق در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران است. از سال 1360 که در عنفوان جوانی و در سن نوزدهسالگی شغل شریف معلمی را بهعنوان آموزگار کالس چهارم ابتدایی آغاز کردم، هرگز تصورم این نبود روزی نامم در کنار این استاد بلندمرتبه که از دور به او عشق میورزیدم و دوستش داشتم، قرار گیرد. اما لطف حضرت حق این معلم ساده را بهعنوان دانشجویی در کنار استاد بلندمرتبه خود قرار داد تا از حضور گرمش، جانم به شوق آید و علمم به صفای درون حضرت استاد پرورش یابد.

سپس پیام آذرمیدخت صفوی رئیس انجمن استادان فارسی سراسر هند، مشاور اعزازی و بنیانگذار مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسالمی علیگر هند خطاب به دکتر مهدی محقق ارائه شد. در بخشی از این پیام آمده است: انجمن استادان فارسی سراسر هند که بنده ریاست این انجمن را بهعهده دارم مدیون منت و مرحمتهای آقای دکتر محقق میباشد. از وقتی که انجمن استادان فارسی بنا شده ایشان همواره ما را راهنمایی فرموده، همت سرخوردۀ ما را بر میانگیختهاند و برای شرکت در کنفرانس بینالمللی انجمن که سالیانه برگزار میشود تشریف ميآوردهاند. تمام شرکتکنندگان از سخنرانیهای فاضالنۀ ایشان بهرهمند میشوند. استاد کامران فانی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم در سخنانی گفت: در سال 1343 بود که من از دانشکده پزشکی به دانشکده ادبیات آمدم و در این دانشکده استاد محقق مدت کوتاهی به ما عربی درس دادند و شیوۀ درس ایشان هم بسیار جذاب بود و یک شعری مي گفتند و آن را توضیح میدادند. بعدها دکتر خرمشاهی هم اضافه شدند و برخی از این شعرها را بهصورت رباعی درآوردند. وی افزود: یکی از بزرگترین توفیقهای ما این بود که دکتر محقق به کانادا رفتند و برای اولین بار غرب را برای ایرانیها باز تعریف کردند. ایشان دانشگاه مک گیل را تبدیل به مرکز اسالمشناسی و شیعهشناسی کردند و پایۀ یک مؤسسه مطالعات اسالمی را در آنجا گذاشتند که دهها کتاب منتشر کرد. کتابهای علوم عقلی و فلسفه و فقه اسالمی را در آنجا تدریس کردند و چون پروفسور ایزوتسو در همانجا بودند، فرصت یافتند با همکاری او شرح منظومه را به انگلیسی ترجمه کنند و معلوم شد که چراغ فلسفه هنوز در ایران زنده است چراکه غربیها فکر میکردند که بعد از ابوعلی سینا دیگر فلسفه در ایران مرده است. در پایان مراسم بنیاد ملی نخبگان، انجمن آثار مفاخر فرهنگی، دانشگاه تهران و کتابخانۀ ملی ایران لوحهای تقدیری به استاد دکتر مهدی محقق اهداء کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.