کار سترگ آذرتاش

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

آئین بزرگداشت آذرتاش آذرنوش، چهرۀ ماندگار حوزۀ ادبیات عرب در ایران، با حضور حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سید محمدکاظم موسوی بجنوردی، رئیس دایرةالمعارف بزرگاسالمی،ژالهآموزگار،عضوپیوستۀفرهنگستان زبان و ادب فارسی، عنایتاهلل فاتحینژاد، مدیر بخش ترجمۀ عربی دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، احمد پاکتچی، مدیر بخش علوم قرآنی دایرةالمعارف بزرگ اسالمی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بهعنوان سخنران افتتاحیه این آئین، بزرگداشت آذرتاش آذرنوش را یکصدوشصتوهشتمین برنامۀ انجمن در طول 25 سال معرفی کرد و گفت: یکی از ایرانیترین نامها که در تمامی جزئیات آن ایرانیت محض جلوهگر است، آذرتاش آذرنوش، استاد مسلم زبان و ادبیات عرب است. جایگاه باالی علمی و آثار استاد در تبیین و ترویج زبانی که زبان قرآن است در مدت زمان بیش از نیمقرن، بیشترین نقش را در این حوزه در ایران داشته است. رئیس دایرةالمعارف بزرگ اسالمی نیز در این آئین، گفت: امروز روز آذرنوش است؛ کسی که سهم بزرگی در اعتالی زبان و ادب فارسی و عربی و رابطۀ ایندو و فربه کردن دایرةالمعارف بزرگ اسالمی دارد. ایشان تاکنون 32 سال است که در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی حضور دارد و عالوه بر عهدهدار بودن ریاست بخش ادبیات عرب، عضویت او در شورای عالی علمی دایرةالمعارف نیز یاریرسان است. ژالۀ آموزگار بهعنوان یکی از دوستان و همکاران روزگاران گذشته تا امروز آذرتاش آذرنوش نیز در این آئین، گفت: با وجود شناخت محدودم به حوزۀ زبان و ادبیات عرب، میتوانم ادعا کنم که نوشتهها و آثار آذرنوش ستودنی است؛ از ترجمه »فتوحالبلدان« تا تدوین »راهنمای نفوذ زبان فارسی در فرهنگ و زبان و ادبیات عرب« و کتاب »آموزش زبان عربی« که مشکالت بسیاری از دانشآموزان و دانشآموزان را در یادگیری زبان عربی حل کرد. سپس احمد پاکتچی، مدیر بخش علوم قرآنی دایرةالمعارف بزرگ اسالمی گفت: استفاده از رویکرد زبانهای سامی و عربی برای فهم قرآن، مدیون ایشان است که زبان آرامی را در کمبریج فرا گرفتهاند.

زبانشناسی تطبیقی و کارکردی کردن آن شاخص کار ایشان است. دانستن چند زبان سامی و اروپایی، کار ایشان را راحتتر کرد که آموزش زبان عربی با ریشه سامی به ایرانیانی که زبان فارسی با ریشه هند و اروپایی دارد، آسانتر شود. سپس بانو ژاله آموزگار، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: قرار بود دکتر صادقی حضور داشته باشند که سرماخوردگی شدید، او را از این سعادت محروم کرد. افتخار میکنم درباره دوست عزیزم سخن بگویم. آشنایی من با ایشان در دهه 40 بود. قصد ندارم درباره تکتک آثار ایشان صحبت کنم ولی میتوانم با اطالعات غیرتخصصی خود ادعا کنم که آثار ایشان کلیدی است. وی افزود: شاهکار اخیر ایشان چالش بین زبان عربی و فارسی در سدههای اولیه است که مادة المواد دروس ما است و پاسخی بر پرسشهای ما. آذرتاش آذرنوش یک ایرانی اصیل عاشق ایران است. با وجود همه امکانات، ترجیح داد به ایران برگردد و فرزندانش را در وطن بپروراند و همسر فداکارش در خانه قدیمی، بیش از همه ما، نمادهای فرهنگی را پاس بدارد. ما همه عاشقانه به ایران خدمت کردیم و هرگز از زندگی در ایران پشیمان نشدیم. او در هوای این سرزمین هرچند اگر پاک نباشد تنفس میکند. مورد احترام همه است و دانشجویان و دانشمندان به او میبالند. عنایتاهلل فاتحینژاد هم در سخنانی اظهار کرد: صحبت درباره تأثیر آثار ادبی استاد کار بسیار سختی است چرا که دکتر آذرنوش بیش از دویست مقاله و چندین کتاب در زمینههای مختلف بهویژه زبان و ادبیات عرب نوشته است. استاد منشاء خدمات بسیاری در زمینۀ آموزش زبان عربی و پژوهش و تحقیق در زبان و ادبیات عرب در کشور است. آذرتاش آذرنوش نیز در بخش پایانی برنامه در چند جملۀ کوتاه گفت: این جلسات نوعی امید، اعتماد بهنفس و اعتماد خاطر در دل ما ایجاد میکند که زحمات کشیدهشده و عرقهای ریختهشده، نتیجهای داشته و اگر چیزی نبود اینهمه مردان بزرگ گرفتار به امور مملکتی، وقت خود را برای آئین بزرگداشت صرف نمیکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.