گزارش سمينارها

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب - كيان رضوي

با من به زوریخ بيایيد

این اولین باری نیست که معرفتشناسان جهان گرد هم میآیند. این بار، شهر سوییس برای بیست و دومین بار و در ماه ژانویه، میزبانان آنان خواهد بود تا پیرامون موضوعاتی همچون معرفتشناسی به مفهوم اعم، ابهام، اعتقاد، شناخت، مفاهیم در معرفتشناسی، تفکر انتقادی، شک و تردید، نظریههای شناختشناسی، معرفتشناسان، ادبیات معرفتشناسی، معرفتشناسی دین، معرفت شناسی علم،معرفتشناسیرسمی،تاریخعلم،ایدئولوژیها، فلسفة علم، معرفتشناسی اجتماعی، منابع دانش، خدایان معرفتشناسی ...و به بحث بپردازند.

بانیان این کنفرانس یکی دپارتمان فلسفه دانشگاه زوریخ است و دیگری، آکادمی ملی ادبیات سوییس. معرفی و نمایش مجالت و کتب تخصصی، برپایی کارگاههای مختلف، جلسات پرسش و پاسخ و البته ایراد سخنرانی از اهم برنامههای این کنفرانس است. اما برخی از عناوین پژوهشی ارائه شده در این سمینار دو روزه عبارت است از:

»اپیستمولوژی به عنوان شاخهای از فلسفه« موضوعی است که میخائیل گوردوویچ از دانشگاه مسکوبهآنپرداخته.»بررسیآراءکازیمیرتزآژدوکیویچ در معرفتشناسی« را ویلیام وینچستر از استنفورد برعهدهگرفته.»مفاهیمجدیددرمعرفتشناسی«نتایج تحقیقات تالبوت ریچاردسون است. الوین بردلی درباره»تئوری علم« سخن میگوید. »انسجامگرایی« حاصل پژوهشهای کیت متیوست. »معرفتشناسی

اشتباه نکنید. ژاپنیها به جز کار زیاد، تولید اقتصادی، پیشرفت صنعتی وطبیعتدوستی، به

¬ فلسفه- آن هم از نوع ارسطوییاش- هم عالقهمندند. باور نمیکنید؟ پس ببینید و بخوانید: این شما و این هم کنفرانس بین المللی فلسفه ارسطو که طی دو روز و در ماه آوریل در توکیو برگزار میشود.

محور اصلی موضوعات از این قرار است: زندگی ارسطو، تأثیر ارسطو بر تاریخ فلسفه، ارسطو و فلسفه اسالمی، منطق، علم و دیالکتیک، موجودات زنده، شادی و انجمن سیاسی/ فصاحت و بالغت، هنر و میراث ارسطو ...و

»جهان ارسطویی« عنوان یکی از سخنرانیهای جالبی است که در سمینار ارائه میشود و با این جمالت آغاز میگردد: »نظر ما نسبت به فلسفه جهان باستان تحت تأثیر شدید دو فیلسوف است: افالطون و ارسطو. ارسطو برجستهترین شاگرد افالطون بود و افالطون شاگرد سقراط. باید گفت که سرو کار ما در ارسطو با یک دستاورد فلسفی فوق العاده پردامنه و پیچیده است. اما حقیقت حیرتآور این است که در طول صدها سال در قرون وسطی و در چنین گستره پهناور و بیمانندی از موضوعات، قول ارسطو حجت محسوب می شود.« این خالصة پژوهشی است که دیوید تیلور انجام داده و شکل کامل آن در کنفرانس ارائه میشود.

»نمودها« یکی دیگر از عنوانهای پیشنهادی برای کنفرانس توکیوست. از سوی آماندا نولز ارائه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.