بزرگداشت دکتر احمد احمدی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم بزرگداشت حجت االسالم احمد احمدی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.

حجت االسالم خسروپناه در مورد شخصیت این فیلسوف اسالمی گفت: امروز بنده 5 ویژگی را از استاد احمدی نقل میکنم. ویژگی اول مرحوم احمدی داشتن مبانی فلسفی استداللی بود. او تسلط کافی هم نسبت به فلسفه غرب و هم فلسفه اسالمی داشت. نسبت به دکارت و کانت تسلط ویژهای داشت و آنها را نقد میکرد.

وی ادامه داد: او آراء اختصاصی و ویژهای داشت. دکتر احمدي اصل هویت را به عنوان امالقضایا در نظر میگرفت و دریافت اشیاء محسوس را با علم حضوری ممکن میدانست. ویژگي وی تسلط بر فلسفه استداللی با رویکرد انتقادی است.

خسروپناه ادامه داد: مرحوم احمدی دارای اندیشة دینی اجتهادی و معتقد به جامعیت اسالم بود. سومین ویژگی والیتمداری آن مرحوم است که دکتر احمدی به معنای دقیق کلمه، والیتمدار بود. برخی والیتمداریشان بر اساس مصالح و منافع است. این استاد دانشگاه گفت: ویژگی چهارم مرحوم احمدی صدق اعتقادی و عملی بود. او به آنچه باور داشت عمل میکرد و صادقانه آنچه را که باور داشت ابراز میکرد و صدق عملی داشت. وی اظهار داشت: او در اندیشیدن درباره تفکر دینی و فلسفی و دفاع از مبانی انقالب ثابت قدم بود. برخی همواره دارای گرایشها و رویکردهای مختلف میشوند اما مرحوم احمدی ثابتقدم بود. آیت اهلل علی اکبر رشاد دیگر سخنران این نشست بود. وی گفت: مرحوم احمدی شناختهتر از آن است که بنده نکته تازهای در مورد ایشان عرض کنم. خدمات او در عرصههای مختلف بیآنکه در جایی منعکس باشد و در مقام ارائه گزارش کار باشد زبانزد است. مشارکت در تأسیس مراکز مختلف علمی و سازمان سمت که منشاء خیرات بسیاری بود و شاگردان فراوانی که تربیت کرد از دستاوردهای او قلمداد میشود.

آیت اهلل رشاد گفت: استاد احمدی یک روحانی به معنای واقعی کلمه بود. دکتر احمدی عالم دینی بود. یک روحانی حقیقی از ویژگیهایی برخوردار است که این ویژگیها در وجود ایشان بارز بود. یک روحانی باید صاحبنظر و مجتهد در معارف دینی باشد که استاد احمدی در این زمینه بسیار زحمت کشیده است. غالمرضا اعوانی در مورد ویژگیهای حجت االسالم احمدی نیز گفت: استاد احمدی نمونهای بود که باید بسیار از او درس گرفت. قرآن پیامبر را به عنوان اسوه معرفی کرده است و در عین حال در روایات داریم که علما، وارثان پیامبراناند. وی ادامه داد: زندگی ایشان نمونه مجاهدت بود. او به دنیا تعلقی نداشت و این نمونه اخالق انبیاست. اخالق یکی از ویژگیهای او بود که از شروط دین است. اخالق اصل همه ادیان الهی است و ایشان نمونه اخالص بود. او مطلقا اهل ظاهر و ریا نبود. نجفقلی حبیبی دیگر سخنران این نشست گفت: شخصیت علمی دکتر احمدی متأسفانه در دانشگاه مطرح نشده است. کتاب بنمایههای شناخت که از آخرین آثار ایشان است بسیار فشرده بوده و نیاز به شرح دارد. سبک نوشته ایشان فشرده است و مثل کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم عالمه طباطبایی است. وی افزود: دکتر احمدی باید در فضای علمی و فلسفی کشور مطرح شود. فشردهنویسی او شاید تحت تأثیر عالمه طباطبایی باشد. من متأسفم که فرصت استفاده علمی از محضر ایشان را نداشتم. نجفقلی حقیقی در پایان گفت: صفات اخالقی دکتر احمدی زبانزد همه است و در این نشست هم به آن اشاره شد. تنها چیزی که برای دکتر احمدی مالک بود انقالب اسالمی بود.

غالمعلی حداد عادل به عنوان سخنران دیگر این نشست در مورد ویژگیهای مرحوم احمدی گفت: دکتر احمدی حساس بود که کتابی خالف مصالح انقالب منتشر نشود. خودش تا مطمئن نمیشد که کتاب خالی از عیبهای احتمالی است اجازه چاپ نمیداد. کتابها را خودش میخواند و موضوع و سطح و زبان کتابها را اصالح میکرد. تمام وجود او حقیقت و باور و کار و تالش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.