َگردیدر ِگردباد

غالمرضا خاکی فوژان چاپ اول: ‪524 ،1395‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب َگردی در ِگردباد در واقع سفرنامۀ حج نویسنده است که در سنت سفرنامهنویسی و تا اندازهای با ساختار داستاننویسی نگاشته شده است. کتاب ابتدا دیباچهای دارد به قلم میرجاللالدین کزازی. پس از آن پیشنگار مؤلف است و از پیاش متن کتاب. این سفرنامۀ آیینی با روایت خاکی از تردیدهایش برای رفتن به سفر حج به دلیل نداشتن آمادگی روحی آغاز میشود. چنانچه در پارهای از پیشنگار آمده است: »سالها به سرعت گذشتند، من هم مانند خیلی از کتابخوانان سطحی فکر میکردم اینکه گفتهاند: معشوق همین جا است، یعنی حج نرفتن.« »رفتهرفته دریافتم از این میهراسم به حجاز بروم مبادا دستاوردم فقط دیدن یک مکعب سنگی شود. نگران بودم جسمم در آنجا باشد اما دلم در میان انگشتان خدا در تپش نباشد.« در نهایت خاکی به سفر حج میرود و حاصل دیدهها و شنیدههایش را مینگارد. خاکی تجربیاتش را از این سفر آیینی در چهل و چهار بخش با عناوین مختلف نگاشته است که از آن میان میتوان به آواز دوست، برهنه پای شو، کوی یار، شعاع یاقوت، آن شدن، گذار از وادی شناخت، آب چو آتش بیار، انتظار روح اشاره کرد. از آثار مشابهی که امکان طبقهبندی در این موضوع دارند میتوان به دو کتاب خسی در میقات اثر جالل آل احمد و تحلیلی از مناسک حج به قلم علی شریعتی اشاره کرد که البته این سه اثر از جنبههای مختلف با یکدیگر متفاوتاند. کزازی ویژگی َگردی در ِگردباد را که سبب تمایزش از دیگر سفرنامهها شده است، چنین عنوان کرده است: »این سفرنامه شوری شگرف و هنگامهای هنگفت که سفر آیینی به کعبه در درون دیدارگر برانگیخته است، دیدارگری آشنا با جهان نهان و نهان جهان. آنچنان بوده است که او را از خویشتن در ربوده است و بر روی وی، دری نو فراگشوده است: دری از این سو بدان سو؛ از گیتی به مینو؛ از من به او«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.