پدیدارشناسی هرمنوتیک در آموزش و پرورش:روش و عمل

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

ویراستاران: نورم فریزن، کارینا هندریکسون، تون سائوی

انتشارات سنس پابلیشرز،422 صفحه این کتاب از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده است که به ترتیب از این قرار است: فصل یک شامل مباحث درآمدی بر پدیدارشناسی هرمنوتیک/ بحث و بررسی پیرامون متدهای پدیدارشناسی اثر لیندا فاینالی/ شواهد تجربی: من، ما، تو نوشته نورم فریزن/ رویدادی در صدا: مالحظاتی پیرامون رساالت اخالقی-فلسفی درباه متون پدیدارشناسی هرمنوتیک تالیف کارینا هندریکسون و تون سائوی/ پدیدارشناسی شناختی:ردپاهایی در آموزش یا پدیدآمده از آموزش نوشته وولف مایکل روث.

فصل دو دربرگیرنده مطالبی همچون پدیدارشناسی هرمنوتیک: خالقیت در تمرکززدایی/ جهتیابی متمرکز برای کار مدرسی نوشته کاتلین گالوین و لس تودرس/ پدیدارشناسی هرمنوتیک و عمل تعلیم و تربیت تألیف کارینا هندریکسون.

و فصل سه متشکل ازعلم مثالها/ کودکان مهاجر وتجربههای زندگی در مهاجرت: مورد متون توصیفی نوشته آنا کیرووا و میشله امه/صدای مجسم کودکان در رویکردهای تجربی به مصاحبههای چند رسانهای اثر شارلوت اسوندلر نیلسن/ در جست و جوی مکانهای آموزشی تالیف اندرو فوران و مارگارت اولسون/ ادبیات چگونه کار میکند: شعر و پدیدارشناسی واکنش خواننده نوشته پاتریک هاوارد.

در بخشی از فصل یک کتاب آمده است:»پدیدارشناسی هوسرل بزرگترین تأثیر را بر هرمنوتیک گذاشته است. تا آنجا که پل ریکور میگوید هرمنوتیک را باید شاخهای از درخت پدیدارشناسی دانست.« و در فصل دوم آنجا که از تعلیم و تربیت و پیوندش با پدیدارشناسی سخن رفته است، می خوانیم:»این روش تازهای از شناخت تحصیلی است که روش پرداختن به پدیدارهای انسانی را در ارتباط با سایر روشهای

‪Hermeneutic Phenomenology in‬ ‪Education: Method and Practice‬ ‪Norm Friesen, Carina Hendriksson,‬ ‪Tone Saevi(editors)‬ ‪Sense Publishers,224 Pages‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.