پدیدارشناسی

شان گاالگر انتشارات پال گریو مک میالن، 224 صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

تازه از قبیل روانکاوی فروید تازگی بخشیده است. تالش پدیدارشناسی در تثبیت علوم مربوط به انسان و معنا در مقابل طبیعت و جبر صرف، تالشی است که کماکان در علوم اجتماعی و انسانی تداوم داشته است.«

شان گاالگر- استاد ممتاز فلسفه در دانشگاه ممفیس امریکا و هرفوردشایر انگلیس و استاد افتخاری دانشگاه کپنهاگ دانمارک- این بار در تازهترین اثر خویش، پدیدارشناسی را در دستور کار خود قرار داده است. پدیدارشناسی چیست؟/ ناتورالیسم)طبیعت گرایی(، تعالیگرایی و طبیعتگرایی جدید/ روشهای پدیدارشناسانه/ هدفگرایی/ وبرخی خاستگاهها و ریشهها/ فصول اصلی کتاب هستند. در یکی از فصول کتاب نویسنده عنوان میکند که پدیدارشناسی یکی از بزرگترین جنبشهای فلسفی تاریخ است که با گذشت نزدیک به یک سده از زمان ظهور، هنوز هم کاربرد دارد. به رشد ادامه میدهد و مورد توجه واقع گشته است. در جای دیگر با اشاره به پدیدارشناسی جامعهشناسی میگوید: جامعهشناسی پدیدهشناسی، غرض اصلی خود را تحلیل و توصیف زندگی روزمره و حاالتی از آگاهی که با آن مالزمه دارد، در نظر میگیرد. جامعهشناسی پدیدارشناسی از زمانی که آلفرد شویتس کتاب »پدیدهشناسی جهان اجتماعی« را در سال 1932 در آلمان منتشر کرد وارد علم جامعهشناسی شد. به نظر شوتس تفاوت عمده میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی در این است که علوم طبیعی به ساخت پدیدهها توجه میکنند یعنی دانشمندان علوم طبیعی با مشاهده مستقیم پدیدارهای طبیعی به شناخت آنها نایل میگردند، در حالی که در علوم اجتماعی آگاهی از پدیدارها در دو مرحله صورت میگیرد: اول توسط مردم و در تجربه زندگی روزانه و سپس به واسطۀ پژوهش علمای اجتماعی.

Phnomenology ‪shaun Gallagher‬ ‪Palgrave macmillan,224 Pages‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.