ژاپنیها هم ارسطو را دوست دارند

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

اجتماعی« را فیل مرکوری واکاویده. »اپیستمولوژی انتقادی« عنوان سخنرانی مایکل هومر است. کوین جاناتان موضوعی جذابی همچون »متدولوژی فلسفه علم« را بررسیده. »معرفت داشتن« و »مبناگرایی« عنوان سخنرانیهای ماتیاس مکوین است که در دو روز جداگانه ایراد میشود. الیزابت اندرسون پیرامون»روششناسی« سخن میگوید. و آن گونه که درصفحه رسمی سمینار آمده، سایر موضوعات پیشنهادیاینهاهستند:

معرفتشناسی تکاملی/ تحول فهم/ ساختار معرفت/ برونیگرایی/ وظیفهشناسی/ توجیه/ باور صادق/ امکان معرفت/ برهان کوچیتو/ واقعگرایی مبتنی برعرف عام/ واقعگرایی علی/ مسائل اصلی/ هرمنوتیک/ پوزیتیویسم/ پراگماتیسم/ تجربهگرایی/ نامگرایان و مفهومگرایان/ یونان باستان/ انگیزه معرفتشناسی/ راههای حصول به شناختشناسی.

زمستان به دبی بروید اما نه برای گشت و گذار در پاساژها بلکه برای شرکت در کنفرانس بین المللی فلسفه و ارزشهای انسانی که برای بیست و دومین بار در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد و محورهای اصلی آن بدین قرار است: سقراط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.