اهمیت گفتوگوهای فرهنگی در روزگار ما

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

هانس کریستین گونتر در نشست »اهمیت گفتوگوهای فرهنگی در روزگار ما از منظر فلسفه« گفت: فلسفه بهعنوان یک شیوه تفکر ماحصل تمدن یونان است. با سلطه تمدن اروپایی بر عالم اندیشه اروپایی آغاز به گسترش کرد و تا حدی چیره شد که فلسفهای که امروز به کار میرود به این نوع از تفکر اشاره میکند.

نشست »اهمیت گفتوگوهای فرهنگی در روزگار ما از منظر فلسفه« با حضور هانس کریستین گونتر، احمد علیحیدری و حسن حاجقاسمی در سرای اهلقلم برگزار شد.

گونتر در این نشست سخنرانی خود را پیرامون چهار محور موقعیت کنونی عالم، فلسفه بهعنوان شیوه تفکری که ماحصل تمدن یونان باستان بوده و رشد پیدا کرده، تاریخ اروپای پس از قرون وسطی و تعامالت فرهنگهای غیراروپایی و ضرورت و نیاز گفتگوهای میان فرهنگی حوزههای امروزی تنظیم کرد و گفت: امروزه عالم معنای کامال متفاوتی از دورههای تاریخی دیگر دارد. آنچه که امروز بهعنوان جهان پیرامون خود میشناسیم در گذشته تقسیم به عالمهای متعددی شده بود که هیچ تعامل یا تعامل اندکی با عالمهای دیگر نداشت.

وی با اشاره به اینکه پیدایش سالحهای اتمی تهدیدی برای زندگی بشر شده اظهار کرد: نسل جدید سالحهای پیشرفته تکنولوژیک فصل جدیدی در عرصه تسلیحات گشوده است. این سالحها امکان جنگ را فراهم کرده و اکنون قدرت مخرب ناشناختهای در دسترس است. تنها راه برای مواجه با این وضعیت شیوه جدیدی از تقریب تفاوتهای فرهنگی است که باید به آن دست پیدا کرد که اکنون یک ضرورت فکری است. گونتر در بخش دوم سخنانش درباره فلسفه بهعنوان یک شیوه تفکر که ماحصل تمدن یونان است سخن گفت و افزود: با سلطة تمدن اروپایی بر عالم، اندیشه اروپایی آغاز به گسترش کرد و تا حدی چیره شد که فلسفهای که امروز به کار میرود به این نوع از تفکر اشاره میکند. نمایندگان فرهنگهای دیگر که از این واژه برای اندیشه خود استفاده میکنند اعتراض ندارند اما متوجه نیستند که با استفاده از این واژه مردم دنیای غرب درصدد تحمیل کردن مفاهیم اروپایی بر شیوههای تفکر هستند حتی فرهنگهای دیگر برای توصیف متون خودشان از مدلهای اروپایی استفاده میکنند. گونتر، بخش سوم سخنرانی خود با عنوان »تاریخ اروپای پس از قرون وسطی و تعامل فرهنگهای غیراروپایی« را آغاز کرد و گفت: اسالم سهم بیشتری در فرهنگ اروپایی داشت تا دین یهودیت. با اینکه یهودیتبارها در فرهنگ اروپایی سهیم بودند اما یهودیت بهعنوان یک دین مبتنی بر

تلموذنقش سخنرانیاشبا کمتریعنوان داشت.نیازهایگونترایجاددر یکبخش گفتگوی چهارم اصیل فرهنگی چیست؟ اظهار کرد: اروپا در ابتدا با اندیشه فرهنگهای دیگر در حوزههای نزدیک به خود مواجه شد و به ویژه از سوی ادیان سامی نظیر یهودیت، اسالم و مسیحیت چنین موقعیتی داشت. این فرهنگها موجب شکلگیری اندیشه مدرن اروپایی شد و اندیشه مدرن اروپایی با مواجهه با این ادیان شکل گرفت و از سوی دیگر یهودیت و اسالم نیز از این الگوها متاثر شدند اما اسالم و یهودیت مدرن در این معادله در مقابله با اروپا، اندیشه خود را شکل دادند. مواجهه با فرهنگ اروپایی از سوی اسالم و یهودیت باید با حفظ استقالل دیگری همراه باشد چون تنها با حفظ این استقالل هست که میتوانیم پی به حقیقت ببریم. گونتر با بیان اینکه اروپا از پذیرش اسالم امتناع میکند، یادآور شد: اروپا بر ارزشهای یهودی و مسیحی به منظور زدودن پیشینه یهودیستیز خود تأکید دارد اما در عین حال یهودیت اصیل را مورد توجه قرار نمیدهد و حتی این واقعیت در وجدان جمعی اروپاییها حضور ندارد. یهودیت سکوالر تا اندازه زیادی موفق شده دین یهودیت را به حاشیه ببرد و یک مذهب یهودی ایجاد کند که پیروان اصیل راستکیش در آن متهم شده و به حاشیه میروند. علیرغم کوششهای فلسفه غرب در قرن بیستم با متفکرانی چون مارتین بوبر هیچ کس حتی آگاه نیست که چگونه تفکر یهودی هاردی و حاسدی بعد از قرنها مورد بیاعتمادی قرار گرفتند و اکنون نیازمند توجه و التفات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.