شناخت شخصیت و آثار شمس تبریزی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

این نشست با حضور استادان و پژوهشگران دانشگاه تبریز و آکادمی علوم جمهوری آذربایجان توسط مؤسسه تحقیقاتی قفقاز، آناتولی و آسیای میانه دانشگاه تبریز در تاالر خاقانی دانشکده زبانهای خارجی این دانشگاه برگزار شد.

محمد مهدیپور، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز در این نشست با اشاره به ویژگیهای شمس تبریز از نگاه موالنا اظهار کرد: سخن گفتن از شمس بدون سخن گفتن از موالنا ممکن نبوده و این دو یکدیگر را به کمال رساندهاند، از این رو جداکردن شمس و موالنا از هم ممکن نیست.

ابراهیم اقبالی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز نیز در ادامه با بیان این که تعاریف زیادی از عرفان ارائه شده است، گفت: برخی عرفان را مقابل شریعت دانسته و معتقد هستند که با عرفان میشود کارهایی را که شرع ممنوع کرده، انجام داد. شمس تبریزی نیز تعریف خاص خودش را داشت و عرفای مطرح همچون »منصور حالج«، »بایزید«، »شیخ اکبر« و »سهروردی« را کافر میخواند.

او با اشاره به برخی گمانهزنیها در خصوص نحوه مرگ شمس بیان کرد: برخی معتقد هستند که شمس گمنام مرده است و برخی دیگر معتقد هستند پسرش او را به چاه انداخته و همان جا نیز او را دفن کرده است، از این رو چند مزار به نام شمس وجود دارد. همچنین عیسی حبیب بیگلو، رئیس انستیتو ادبیات آکادمی علوم جمهوری آذربایجان، در این نشست با بیان این که جمهوری آذربایجان برای شناخت شمس به کمک ایران نیاز دارد، گفت: متأسفانه شمس در آذربایجان آن گونه که باید، شناخته نشده است و آثار زیادی هم از او در دسترس ما نیست، با توجه بهرفته کردهاین و که استو دورانشمسنظربهدر این جوانیاشتبریزکه را زادهدر شمس،این شدهو شهربه شعرهایشمکتب سپری را بهبین زبانایران و فارسیجمهوریسروده است، آذربایجانمراوداتمیتواندفرهنگی نقش مهمی در شناساندن این شاعر که خورشید ادبیات عرفانی است، داشته باشد. تیمور کریملی، مدیر بخش نسخ خطی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان، هم در خصوص شمس و ادبیات کالسیک گفت: با توجه به منابع موجود، به نظر میرسد، موالنا و شمس، سبک اشعار خود را از قرآن کریم به امانت گرفتهاند. همچنین نظریه افالطون، فیلسوف یونانی، در شعرهای شمس به چشم میخورد که معتقد بود روح انسان پس از جدا شدن از حیات اولیه و به زمین آمدن، همواره در حسرت پیوستن به حیات اولیه است. این اعتقاد شمس، او را در چاه یوسف افکند تا نجات یابد و به کمال برسد.

وی اضافه کرد: اگر آثار کمتری از شمس در دسترس عموم است، به این معنی نیست که شمس در جایگاه پایینتری از موالنا قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.