زبان فارسی موجب وحدت ماست

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

نشست ویژه شهر کتاب، با عنوان »عصری با مؤمن قناعت« در مرکز فرهنگی شهر کتاب شهید بهشتی برگزار شد.

علیاشرف مجتهدشبستری، رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان که مدتها سفیر ایران در تاجیکستان بوده است گفت: استاد مؤمن قناعت شخصیت ویژهای بود که اگر بخواهیم از صالبت شخصیت او حرف بزنیم، باید او را به کوههای پامیر مانند کنیم. پرداختن او به زبان فارسی و سرودن شعر به این زبان و برای این زبان در دهه 1960 میالدی نشاندهنده این است که او چقدر برای زبان فارسی اهمیت قائل بوده است. دیگر شاعران تاجیک هم به زبان و شعر فارسی پرداختهاند، اما شهامتی که مؤمن قناعت در این رابطه خرج کرد، نشاندهنده این است که این شاعران خیلی زودتر از دیگران به اهمیت مسئله آگاه بودند و سعی کردند جامعه را هم به آن سمت هدایت کنند. شاهمنصور، شاه میرزا، نماینده سفیر تاجیکستان در ایران دیگر میهمان نشست بود که پیام سفیر تاجیکستان برای این نشست را قرائت کرد.

سیدعلی موسویگرمارودی، شاعر و پژوهشگر، بحث خود را با موضوع شعر تاجیکستان و جایگاه مؤمن قناعت آغاز کرد و گفت: برخی از منتقدان شعر معاصر تاجیکستان را شعری که در محدودهای کوچک خود را تکرار میکند، دانستهاند. اگر چه این سخنها از سر همدلی است ولی تکرار آن بیفایده است. در ایران ما هم اگر معیار شعر بلند، غزل حافظ باشد، پس از حافظ، شاعری در ابعاد او نداشتهایم. عالوه بر این، تاجیکان از قرنها پیش، خود به

فراتر بودن شعر حافظ و امثال او اعتراف داشتهاند.

اصغر دادبه، استاد فلسفه اسالمی و ادبیات عرفانی دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، به عنوان آخرین سخنران این نشست گفت: در دنیا با پهلوانان و بزرگان دشمنی میشود. بزرگترین دشمنان هویت ما خود ما هستیم. زمانی در تاجیکستان مردم را به خاطر اینکه به زبان نیاکانشان صحبت میکردند، در سیبری رها میکردند و به این میزان با زبان و هویت ما دشمنی بود.

وی در ادامه بیان کرد من با صدای بلند میگویم که زبان فارسی موجب وحدت ماست. جایی که مؤمن قناعتها بودند، جایی بود که زبان و فرهنگ من و شما بعد از ظهور دوره اسالمی در آنجا یعنی بخارا، ظهور کرد و شکل گرفت یعنی زبان فارسی و دری ابتدا در آنجا شکل گرفت و بعد به سایر جاها رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.