كلينتون و ترامپ: دو سوي گسل حزبي و انتخاباتي در آمريكا

دكتر حسين دهشيار ـ دانشكده علامه طباطبايي

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 304 / تابستان 1395 -

انتخابات رياست جمهوري 2016، در تاريخ مدرن مبارزات انتخاباتي آمريكا كه از دهة نخست سدة بيستم با برگزاري نخستين انتخابات مقدماتي در ايالت فلوريدا آغاز شد، از بسياري جهات با الگوهاي انتخاباتي، معيارهاي سنتي مبارزاتي و كاركرد احزاب متفاوت است. در اين دههها، جامعه آمريكا در بسياري زمينهها دستخوش دگرگونيهاي ژرف شده است: ساختار و بافت جمعيت، ماهيت نظام سياسي، جابهجايي ثروت و تمركز آن در بخشهاي تكنولوژيك و رسانهاي، از ميان رفتن معيارهاي اجتماعي متعارف، دگرگون شدن گروههاي مرجع فرهنگي و.... در ساية اين تحولات همه سويه در زمينههاي گوناگون زندگي در آمريكا، طبيعي است كه شالودههاي تاريخي و مستقر نظام سياسي سخت آسيبپذير شود. از نخستين سالهاي واپسين دهه سدة بيستم، با سر برآوردن يك نامزد مستقل، راس پرو، آشكار شد كه ساختارهاي حزبي موجود و رهبران سياسي متعارف، پاسخگوي نيازهاي شهروندان نيستند، هرچند پيروزي باراك اوباما در انتخابات 2008 اميد واهي سامانمند شدن سيستم را پديد آورد. ولي آشفتگي فزايندهاي كه از 2015 با آغاز رسمي مرحلة نخست انتخابات رياست جمهوري، جامعه را فرا گرفته، نشان از ناخرسندي بسياري از شهروندان از كاركرد نظام سياسي و ساختارهاي حزبي دارد. دونالد جان ترامپ كه كمترين وجاهت سياسي، كمترين وابستگي به اصول محافظهكاري و بيشترين ناهمخواني را با سلسله مراتب حزبي دارد، پرچمدار حزبي گشته است كه نماد محافظهكاري در آمريكاست. هيلاري كلينتون نيز كه كمترين همسويي با اصول عدالت محور حزب دموكرات، بيشترين ناهمخواني با جناح پيشرو حزب و پايينترين اندازة محبوبيت را در ميان نامزدهاي اخير حزب در انتخابات رياست جمهوري دارد، در جايگاه رهبري حزب دموكرات قرار گرفته است. پرسشي كه پيش ميآيد، اين است كه چگونه دونالد جان ترامپ و هيلاري كلينتون توانستهاند با همة كاستيهايشان، نامزدهاي دو حزب دموكرات و جمهوريخواه شوند. بيگمان، افت روزافزون جايگاه كارگران سفيدپوست يقهآبي در زندگي اقتصادي آمريكا و دامنهدارتر شدن گسل ميان رأيدهندگان محافظهكار و رهبران جمهوريخواه را بايد از عوامل رخ نمودن پديدة دونالد ترامپ دانست و پشتيباني گستردة رهبران حزب دموكرات (با وجود چالش جدي از

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.