ديدگاههاي اقتصادي هيلاري كلينتون و ترامپ (دو نامزد رياست جمهوري آمريكا)

مهدي رضايي ـ كارشناس ارشد روابط بينالملل

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 304 / تابستان 1395 -

چكيده

بيگمان ديدگاهها و رويكردهاي اقتصادي نامزدها در انتخابات رياست جمهوري و بويژه سياستهاي مالياتي و برنامههاي اشتغالزايي، همواره از مهمترين انگيزههاي آمريكاييان براي رأي دادن يا رأي ندادن به نامزدهاي دو حزب اصلي در آن كشور بوده است. با توجه به نامزدي هيلاري كلينتون و دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 2016، افكندن نگاهي به سياستها و ديدگاههاي اقتصادي اين دو نامزد كمك خواهد كرد تا دريافت بهتر و روشنتري از درونماية هماورديهاي انتخاباتي اين دو نامزد داشته باشيم. فزون بر آن، در زمينههاي سياسي و اقتصادي و بازرگاني جهاني، ديدگاهها و رويكردهاي دو نامزد بسيار از هم دور است. بنابراين، با توجه به سهم چشمگير آمريكا از اقتصاد جهاني و نقش بسيار اثرگذار اقتصاد آمريكا بر اقتصاد جهاني، شناخت رويكرد اقتصادي هر يك از نامزدها ميتواند مايه آگاهي بيشتر از فرايند دگرگونيهاي آينده در اقتصاد جهاني و سود و زيان احتمالي ديگر دولتها شود.

گرچه با پيشي گرفتن چين از ايالات متحده در زمينه حجم بازرگاني خارجي در سال 2014، آمريكا ديگر بزرگترين قدرت بازرگاني جهان نيست، ولي هنوز هم بزرگترين نيروي اقتصادي جهان بهشمار ميرود و با آنكه

‪2 1‬ در سايه سربرآوردن قدرتهاي اقتصادي تازه، سهم ايالات متحده از اقتصاد جهاني، در سنجش با نخستين دههها پس از جنگ جهاني دوم به نصف كاهش يافته، اقتصاد آمريكا هنوز اثرگذارترين اقتصاد در پهنه اقتصاد بينالملل است و سياستهاي مالي و پولي يا انقباضي و انبساطي فدرال رزرو آمريكا آثار و پيامدهاي بيچونوچرا بر شاخص دلار، شاخص ديگر ارزهاي جهاني، بازارهاي مالي جهان و بازار جهاني فلزات گرانبها دارد. همچنين، اندازه تقاضاي انرژي در آن كشور، يكي از مهمترين عوامل تعيينكنندة بهاي جهاني نفت بهشمار ميرود.

سياستهاي اقتصادي آمريكا نه تنها در گستره بينالمللي اهميت چشمگير دارد، كه اين سياستها در درون مرزها نيز بر زندگي شهروندان آمريكايي سايه ميافكند و در جريان انتخابات رياست جمهوري، اين مسائل اقتصادي، رفاهي و اجتماعي گوناگون است كه رفتار شهروندان را در زمينه مشاركت و رأي دادن سمت وسو ميدهد. مسائل مطرح در دوران انتخابات، گوناگون است: از چندوچون مالياتها، بيمههاي اجتماعي و مهاجرت گرفته تا بزهكاري و جنايت، مواد مخدر، حمل سلاح، سقط جنين، حقوق مدني، حقوق ايالات، محيط زيست و موضوعات مربوط به سياست خارجي و دفاعي و.... با اين همه، مسائل اقتصادي و رفاهي، همواره مهمترين موضوع مورد توجه شهروندان در هر انتخابات بوده و با مطرح شدن هيلاري كلينتون و دونالد ترامپ بعنوان نامزدهاي دو حزب دموكرات و جمهوريخواه نيز موضوعات اقتصادي و اجتماعي محور مناظرات انتخاباتي آنان شده است. از زمان پا نهادن دو نامزد به كارزار انتخاباتي، ناهمساني سياستها و ديدگاههاي اقتصادي و بازرگاني آنان آشكارتر شده است. روشن است كه برخي از اين ناهمسانيها برآمده از تفاوت ساختار سياسي و اقتصادي دو حزب و ديدگاههاي آنها در بستر تاريخ سياسي و اقتصادي كشور و همچنين كانونها و نهادهاي بزرگ پشتيبان نامزدها است؛ با اين همه، رهبران حزبي و نامزدها نيز جدا از مرامنامه و روشهاي حزبي، نوآوريها و رويكردهاي ويژة خود را دارند و بدينسان آميزهاي از نقشهاي متقابل كارگزار و ساختار، درونمايه اصلي سياستهاي حزبي در آمريكا را تشكيل ميدهد.

در اين نوشتار، ديدگاههاي دو نامزد دربارة مهمترين مسائل اقتصادي آمريكا، مانند مالياتها، اشتغالزايي، رشد اقتصادي و بازرگاني خارجي بررسي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.