جدول 2ـ ديدگاههاى دو نامزد درباره مهمترين مسائل اقتصاد جهانى

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 304 /تابستان 1395 -

كلينتون ترامپ كلينتون ترامپ

بازرگاني ترامپ و بويژه پيشبيني ناپذير بودن او، هيلاري كلينتون را به ترامپ ترجيح دهند. درحالي كه كلينتون گفته است سياستهاي اقتصادي همسر خود و اوباما را ادامه ميدهد، ميتوان نمودار كمابيش روشنتري از سياستهاي اقتصادي وي در برابر داشت. شعارهاي اقتصادي ترامپ تند و بيشتر ناهمخوان با هم يا بسيار بلندپروازانه است. وعده او براي از ميان بردن 19 تريليون دلار بدهي ملي در هشت سال، غيرعلمي و غيرواقعبينانه دانسته شده است. در زمينه سياستهاي مالياتي، برنامههاي كلينتون براي گروههاي تهيدست جامعه بسيار جذاب است، درحالي كه سياستهاي مالياتي ترامپ براي لايههاي ثروتمند بسيار جالب توجه است.

نقطه ضعف ترامپ، مخالفت آشكار او با بينالملليتر شدن اقتصاد آمريكا و از جمله پيوستن آن كشور به پيمانهاي گوناگون بازرگاني و كشاندن آمريكا به سوي انزوا در زمينههاي اقتصادي و بازرگاني است. چنين مينمايد كه ترامپ در سنجش با هيلاري كلينتون، شناخت كمتري از واقعيتهاي اقتصادي و بازرگاني جهان كنوني دارد و همچنان در روياي سالهاي طلايي اقتصادي آمريكا در دوران پس از جنگ جهاني دوم است. همچنين، انديشههاي ترامپ ممكن است جهان را با بنبست بازرگاني روبهرو سازد و گذشته از دامن زدن به آشفتگيهاي كنوني، مايه بالا گرفتن ناسازگاريهاي سياسي حتّا ميان شركا و همپيمانان آمريكا شود.

يادداشتها

ديدگاه نظرى در اقتصاد كلان ليبرال

مركانتيليست

ديدگاه نظرى در اقتصاد جهانى ليبرال

مركانتيليست نفتا

گسترش پيمان نفتا به حوزه هاى بيشتر

خروج آمريكا از نفتا

پيگيري سياستهاى بازرگاني گذشته افزايش شديد تعرفه ها براى كاهش كسرى بازرگاني

1. حجم بازرگاني خارجي چين در 2014 به 4300 ميليارد دلار رسيد و براي آمريكا 4000 ميليارد دلار بود.

2. توليد ناخالص داخلي آمريكا در 2014، 5/18 تريليون دلار و براي چين ‪/11 3‬تريليون دلار بود. چين

‪3. Trans Atlantic Trade and Investment Partnership‬ ‪4. Trans Pacific Partnership‬

منابع:

اتحاديه اروپايى TTIP

موافقت با اين پيمان بازرگاني

مخالفت سخت با اين پيمان بازرگاني سيستم بهداشتى در گير شدن بيشتر دولت خروج كامل دولت از نظام بهداشتى

TTP (بينظر (مثبت يا منفى مخالفت سخت ‪- h t t p :// w w w. i n v e s t o p e d i a . c o m / a r t i c l e s /‬ ‪investing/ 091515/3- top- things- know- about- donald-‬ trumps-economic-views.asp#ixzz49T5Tw7tA http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/10/what‪would-donald-trumps- economic-policy-look-like-and-‬ how-does/ -https://www.thestreet.com/story/13335121/1/if-donald-trump-was-president-here-s-what-would-happento-the-u-s-economy.html -http://www.ibtimes.com/donald-trumps-tax-plan-vshillary-clintons-policy-how-would-your-paycheck-beaffected-2329159 http://useconomy.about.com/od/fiscalpolicy/p/Hillary_ Economy.htm -http://www.statista.com/statistics/277679/total-valueof-us-trade-in-goods-with-china-since-2004/ ‪- https:// www. hillaryclinton. com/ issues/ plan- raise-‬ american-incomes/ -http://www.huffingtonpost.com/entry/hillary-clinton1990s-economy_us_56e1ee56e4b0860f99d8675d -http://thediplomat.com/2016/02/why-china-dreads-ahillary-clinton-presidency/ ‪http:// www. ontheissues. org/ 2016/ Donald_ Trump_‬ Jobs.htm -http://money.cnn.com/2016/03/15/investing/donaldtrump-trade-oped/ -http://www.cnbc.com/2016/04/08/trump-economicplan-impossible-bowles-simpson.html ‪- http:// www. ibtimes. com/ donald- trump- economics-‬ ‪will- his- presidency- make- american- economy- great-‬ again-2324505 ‪- http:// www. cnbc. com/ 2016/04/06/ wall- st- is- pretty-‬ certain-who-will-be-president.html

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.