جدول 1ـ ديدگاههاى دو نامزد درباره مهمترين مسائل اقتصادى داخلى

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 304 /تابستان 1395 -

مالياتها ـ حجم دولت افزايش چشمگير مالياتها و حجم دولت كاهش چشمگير مالياتها ـ كاهش حجم دولت و هزينه هاى عمومى رشد اقتصادى رشد اقتصادى پايدار، توانمند و منصفانه رشد اقتصادى شش درصدى اشتغال كارآفرينى از راه افزايش مالياتها كارآفرينى از راه كاهش مالياتها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.