اثر تورم بر رشد اقتصادي در چند كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 304 / تابستان 1395 -

دكتر خشايار سيد شكري ـ عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي اكرم كارخانه ـ كارشناس ارشد توسعه و برنامهريزي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي

در اين نوشته، اثر تورم بر رشد اقتصادي در چند كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي در سالهاي 1991-2009 بررسي ميشود.

براي گنجاندن رابطه غير خطي ميان متغيرهاي اصلي، مجذور تورم بعنوان متغير توضيحي وارد مدل شده است كه به پژوهشگر توان محاسبه نقطه آستانه ميان تورم و رشد را ميدهد. يافتههاي پژوهش، نشانگر رابطه منفي ميان تورم و رشد است. همچنين، نرخ آستانه تورم اقتصادي، 5/9درصد است.

پيشگفتار

پيوند ميان تورم و رشد اقتصادي، يكي از مهمترين مسائل اقتصاد كلان است. اين پيوند، در نوشتههاي اقتصادي، بسيار مطرح و فراخور اوضاع روز، دگرگون شده است. برخي از پژوهشگران، با توجه به اينكه افزايش تقاضا، به افزايش همزمان توليد و قيمتها ميانجامد، تورم را داراي اثرات منفي بر رشد نميدانستند. در چنين فضايي، فيليپس براي نخستين بار گفت: تورم بالا با كاهش دادن بيكاري، رشد اقتصادي را تشويق ميكند. با اين همه، هنگامي كه در بسياري از كشورهاي داراي نرخهاي بسيار سنگين تورم در آمريكاي لاتين، نرخهاي رشد كاهش يافت، اين ديدگاه پديد آمد كه تورم بهجاي اثر مثبت، اثر

منفي بر رشد خواهد گذاشت.

بررسيهاي تجربي چندي كه به نتايج متضادي در مورد اثرات تورم بر رشد رسيده بود، مباحثات را به پاسخ روشني نرساند. ولي با گذشت زمان، اين توافق بهدست آمد كه نرخهاي اندك تورم، براي رشد سودمند است. اين نتيجهگيري، اين پرسش را پيش كشيد كه نرخ اندك تورم، چه اندازه است؟ پاسخ اين پرسش، به چيستي و ساختار اقتصاد برميگردد كه در كشورها متفاوت است. در اين مرحله كارشناسان اقتصاد كلان با بهرهگيري از مدلهاي غيرخطي يا شكست ساختاري موفق به توصيف اوضاعي شدند كه در آن تورم تا اندازة بخصوصي ميتواند بر رشد اثر مثبت داشته باشد و پس از آن اثر يادشده معكوس ميشود.

1 هدف در اينجا، بررسي اثر تورم بر رشد اقتصادي در چند كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي در سالهاي 2009-1991 است. ساختار مقاله به شرح زير است: نخست ادبيات نظري مرتبط با موضوع بررسي ميشود؛ سپس مطالعات تجربي مربوط معرفي ميشود؛ بخشهاي بعدي اختصاص به معرفي مدل و برآورد آن دارد و در پايان به نتيجهگيري پرداخته شده است.

مباني نظري: تئوريهاي اقتصادي را كه به بررسي اثر تورم بر رشد اقتصادي پرداختهاند، ميتوان به چهار دسته

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.