توجه:

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 304/ تابستان1394 -

* درصورت عدم دريافت نشريه تا 15 روز پس از انتشار آن با شمارة تلفنهاي 29993471 و 29993472 بخش آبونمان تماس حاصل نماييد. * استادان دانشگاهها ، آموزگاران ، دانشجويان و دانش آموزان مي توانند با فرستادن رونوشت برگة شناسايي معتبر(پشت و روي برگه) و معرفينامه از محل كار يا تحصيل از اشتراك ويژه به مبلغ 10000 تومان استفاده كنند. * براي تمديد اشتراك ويژه براي استادان دانشگاهها ، آموزگاران، دانشجويان و دانش آموزان لازم است معرفينامه از محل كار يا تحصيل معتبر دومرتبه ارسال شود. * براي تهيه شماره هاي گذشته به تكفروشي روزنامه اطلاعات (تلفن: 29993686 ) يا واحد فروش (انتشارات اطلاعات) واقع در خيابان انقلاب، مقابل درب اصلي دانشگاه تهران (تلفن: 66460734 ) مراجعه فرماييد. براي داخل كشور

كشورهاي گروه يك

گروه دو گروه سه

گروه چهار گروه پنچ 21500تومان 84500 تومان 97000 تومان 109000تومان 111000تومان 153500تومان

شش ماه

10750 تومان 42000تومان 48500تومان 54500 تومان 55500 تومان 77000تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.