مليّت

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره /306 زمستان 1395 -

مـنـم مـيـهـنـي مـرد و ايـرانـيـم چـو بـنـدم در آفـاق رخـت ســفر گــرم هســــت ملـــيتي نامــور ورم نـيـسـت مـليـتـي نـيك پي چـو خلقي شناسندم از اين نشان

سـرافـرازي مـيـهـنـم آرزوسـت ز »فردوسي« اين حكمت آموختم تـو بـيـني كـه از ديرگه در جهان تو داني به عهد »فريدون« كه من تو داني كه در رخت بستن به شهر در آيـيـن گـردانـدن مـرز و بـوم تـو دانـي كـه با كوشش »رستمي« تو خواني كه هنگامه افكن به »روم« تـو دانـي كـه در دستيابي به خصم تـو دانـي كـه در مـوجخـيز خـطر تــو دانـي كـه از گـاه ديرين زمان تـو دانـي كه از من چه نقش آورد تو خواني همان نقش در »بيستون« تـو دانـي كـه بـودنـد مينو َروش

4 تـو دانـي كـه بعـد از َگِه بـاستان در آهـنـگ شـيـعيگري شد عيان هـم آواز »يـعـقـوِب صـفـاريـم«

كـزو فـّر و فـخـرسـت ارزانـيـم شـــوند آشنــــا عـــالي و دانيـم سـزاوار تــكـريــم عـنـوانـيــم نـظــر كـرده در حـِّد واالنـيــم بـدو زيـن نـظر عـاشـق جـانيم

بـديـن كـامـه بـادا سـرافـشانـيم َفـري بـر »حـكـيـم خـراسـانيم« فـتـادهسـت صـيـت جـهانبانيم

1 بَـهـاور بـه فّــِر »نــريـمـانـيم«

2 سـرآهـنـِگ تـدبـيـِر عمـرانـيم

3 ره آمـوزِ تـرتـيـِب ديـوانــيـم هـمـي چـيـره بـر قـوم تـورانـيم بـه هـنـگامِ شـاهـان »اشـكـانـيم« هــوادارِ رفــتـار انــسـانــيــم شـناور بــه دريــاي طــوفـانـيم كـيـاني َفـر از پشـِت »سـاسـانيم« نـگارشـگـِر »طـاق بُـسـتـانـيــم« كـه در چـيـن و آژنـگ پـيـشانيم »زراتُشـت« و »آذرپَـد« و »مـانيم« دل آگـه زكـيـش مـسـلـمـانـيم بَِرتـرك و تـازي رجــز خـوانـيم هـم آهـنگ »مـنصـورِ سـامـانيم«

تو خـواني كـه با تيغ »بو مسلـمي5« تو خــواني كه با عزم »پورِ صفي6« تـو خــوانـي كه از حملة »نـادري« تــو بـيـني كـه ميـراث فرهنـگ را تــو بـيـنـي كـه نـازان به برج هـنر تــو داني كـه شورافكند در جهـان تـــو دانـي كه از »حافظ« آمد پديد چـــو بـينـي كـه بـا مـلتي ديرپاي چــو بـيـنـي كـه بـا تـركتاز زمـان بــه بــاال نـشـيـنـي سـتـايـي مـرا بـه مـلـيـتـم زيـن سـبـب پـاي بند چــو بـيـنـي بــه مـليّــتـم مـتـكي بـه ديـن و بـه آيـيـن و با بوم و بـر نه انـديشناكم ز »آمريك« و »روس« بــه ايـران سـتـايــي و مـردانـگي ز جــادوي اهــريـمـنـي در امــان پـرآوازه مـيخـواهـم ايـران زمــين كه هر كس كه گويد تويـي از كجا؟ ظـفـرمـنـد، بـر خـيـل »مروانيم« صـف آراي، در جـنگ »شيبانيم7« هـمـاويـز بـا ِجـيـش عـثمـانيم

8 گـرانـبـار از گــوهــر كـانــيـم فــروزنــده در اوج كـيـوانـيـم زگـفـتـار »سـعـدي« سخنـدانيم بسـي نـكتـه در شـعر عـرفـانـيم زديـريـن زمـانـست هـمـخانـيم

9 نـپـايـد بـسـي نـابـسـامــانـيـم سـزاوار نـام و نـشـان دانــيـم وز آن شهره در سـخت پـيـمانـيم كـجـا دسـتيـابـي بـه آسانـيـم بـود سـخـت پـيـونـِد ايـمـانـيم نـه خـود در هـراس از »بريـتانيم« چـنـانچـون يـِل »زابـلـستانـيم10« بــه تــأيـيـد الـطـاف يـزدانـيـم وزيـنـروسـت بـروي ثـناخـوانـيم دليـرانــه گــويـم كـه ايـرانـيـم يادداشتها .1 صيت: آوازه .2 بهاور: قيمتي .3 سرآهنگ: پيشرو .4 مينو: بهشت .5 بومسلم: مقصود ابومسلم خراساني است و »مروان« آخرين خليفه اموي »مروان حمار« است. .6 پورصفي: مقصود شاه اسماعيل صفوي مؤسس سلسلة صفويه است. .7 شيباني: مقصود َعبيداهلل شيباني پادشاه ازبك است. .8 هماويز: درحال به هم آويختن، جنگنده، كالويز .9 همخان: همخانه، هم منزل .10 يل زابلستان : مقصود رستم پهلوان ملي ايرانيان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.