اي هموطن!...

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره /306 زمستان 1395 -

اي هـمـوطـن، بـه كوي وفا سرزن بـرخـيـز و دسـت غـيـرت ايراني از كـوي زنـدگـانـِي كـم حـاصل ايـران تـوراسـت مـادر مـهـرآيين يـك مـوي او بـه ملك جهان ارزد رزم مـهاجماش بـه شكست افكن چـون ژنده پيل، حمله به دشمن بر اول بـه رزم دفـع اجـانـب كــن زيـبـنـده رخـت دولـت جـاويدان بـر ِگـردِ گـنـجـخـانة فـرهـنـگش جـانهـا نـثـار گـشتـه دريـن سودا در آتـش ارادت و اخــالصاش خـاراشـكـن ارادة رويــيــن را شـاهـيـن شـكارباش و پلنگافكن خـرگـاهِ عـزم و هـمــت واال را چـنـِگ حمـاسه را بـه خـروش آور هـمـچون »تِكش1« بّفِرَمنش خو كن انـگـيـزة مــخـاصـمــهگـر داري گـلـرنـگ در بـهـار رقــابــت شـو دامـان هـمـتـي بـه كـمـر بــرزن در كــارِ سـرفـرازِي كـشور زن بـرتـرگـراي و خـيـمـه فـراتر زن دسـِت وفـا بـه دامـن مــادر زن بـرتـاركـش ز جان و دل افسر زن بـزم مـخـالـفـش بـه هم اندر زن چون شرزه شير، بر صف لشكر زن زآن پـس بـه بزم پر شده ساغر زن در ظـِّل ايـن درخــت تـنـاور زن اژدر صـفـت مـعـايـنـه چنـبر زن؛ تـو نـيز جان و سر به همين در زن خـود را عـيـان بـسان سـمندر زن بـنـمـاي و قـيـِد سـِّد سـكندر زن كـي گـفت رو غـزال و كـبوتر زن؟ يـكـسر بـه بـام و برج دو پيكر زن راه تـهـمــتــنــاِن دالور زن؛ پـس طـعنهها به شوكت »سنجر« زن خـنـجـر بـه قلِب خصم بداختر زن؛ كوس ظـفـر، بـه طـارم اخـضر زن

در ّذمِ اخـتــالِف درون مـرزي سـامـان اقـتـصـادِي كـشـور را آمـاس كــرده زخـم مـفـاسـد را در راه راسـت كوش و توانگر شو هم رو نـهان ز زهـد ريايـي كـن بـا فـِّر خـسـروانـه بـه حقگويـي؛ هـرگـز سـتمپـذيـر مـشو لـيكن پَـر چون عـقـاِب قـلهنشين بگشا بـا »زرنشاِن« دقـت و هـشيـاري تـا بـنـگـري تـرقـي مـّلـتهـا بـنـگـر فـراز پـويـي »ژاپـن« را بـس نـاتـوان بـه سـعي توانا شد زانـديـشـههـاي ثـاقـب و نوراني وزگفـتـههاي نـغـز، »اديـب« آسا ضـربالمـثـل، به »آل مـظـّفر« زن از عـلـم و عدل، پـايـه و محور زن هـرگـز مـيـار مـرهـم و نـشتـر زن نـي رهــزنـانـه راه تــوانـگـر زن هم پشـت پـا بـه رسـم قـلنـدر زن فـريـاد قـهـر، بـر سـر قـيـصر زن آتـش بـه خـانـمـان سـتمگـر زن ونـدر هـواي عـّز و شـرف پـر زن بـر صـفـحـة مـطـالعـه زيـور زن دُوري بـه دور خـّطـة خـاور زن بـا او بـه جـهـد، خـيمـه برابر زن پس خود بكوش و تكيه به داور زن نـقـبـي بـه سـوي خاطر انور زن نـقـش بـقـا بـه صـفحة دفـتر زن

تهران ـ خرداد ماه 1373 يادداشت : .1 تكش: عالءالدين تكش از پادشاهان سلسلة خوارزمشاهيان است. ***

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.